Platby školného

Platbu príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov v MŠ (školné, odvádzané zriaďovateľovi na základe VZN č. 103) je potrebné uhradiť do 10. dňa príslušného kalendárneho mesiaca na číslo účtu:

IBAN: SK76 5600 0000 0004 9796 8008

–  mesačný príspevok platný  od 1.4.2021 je 20.- €          

– deti rok pred vstupom do ZŠ – príspevok neplatia

Platbu príspevku Združenia rodičov školy schváleného Plenárnou schôdzou rodičov  je potrebné uhrádzať do 10. dňa príslušného kalendárneho mesiaca na číslo účtu:

IBAN: SK95 0900 0000 0004 4535 9243

– mesačný príspevok je 7.- € 

  pre všetky deti  navštevujúce MŠ 

Variabilný symbol uvádzať: mes/rok (príkl. 092021)

Do správy pre prijímateľa: priezvisko dieťaťa a č. triedy

Dôležité!

Do správy pre prijímateľa prosíme uviesť meno, priezvisko a číslo triedy, ktorú dieťa navštevuje.

Vážení rodičia!

     Platba príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov v MŠ  ( školné 15.- €) – sa za deti rok pred vstupom do ZŠ neplatí.  

     Za deti sa uhrádza príspevok Združenia rodičov školy schválený Plenárnou schôdzou 7.-€  na č. účtu:

IBAN: SK95 0900 0000 0004 4535 9243 a poplatok za stravu.

Školská jedáleň

– faktúry zverejňujeme na stránke  www.eskoly.sk

IBAN:  SK27 5600 0000 0004 4248 5084

Jednotná cena za stravovanie je 1,19 €, pričom

  • Desiata              0,28 €
  • Obed                   0,68 €
  • Olovrant            0,23 €