Platby školného

Vážení rodičia,

Na základe VZN č. 103 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je mesto Košice Vám oznamujeme výšku mesačného príspevku:

– Za dieťa do dovŕšenia 3 – och rokov veku:            50.- €

– Za dieťa od 3 – och rokov veku:                           15.- €

– Deti rok pred vstupom do ZŠ:                              platbu neuhrádzajú

Platbu realizovať na č. účtu:     0497968008/5600

IBAN:  SK76 5600 0000 0004 9796 8008

Platba príspevku ZRŠ je  7.- € pre každé dieťa navštevujúce MŠ.

IBAN: SK95 0900 0000 0004 4535 9243

Školská jedáleň

– faktúry zverejňujeme na stránke  www.eskoly.sk

IBAN:  SK27 5600 0000 0004 4248 5084

Jednotná cena za stravovanie je 1,19 €, pričom

  • Desiata              0,28 €
  • Obed                   0,68 €
  • Olovrant            0,23 €