Informácie o prevádzke materských škôl

Vážení rodičia,

oznamujeme Vám, že na základe odporúčania RÚVZ so sídlom v Košiciach, odporúčania Bezpečnostnej rady okresu Košice a odporúčania Krízového štábu mesta Košice sa na území mesta neobnovuje prevádzka škôl a školských zariadení
v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Košice s výnimkou materských škôl, školských klubov detí určených pre deti zákonných zástupcov pracujúcich v kritickej infraštruktúre a pre deti zákonných zástupcov zabezpečujúcich zachovanie chodu hospodárstva a verejného života, ak tak  rozhodne zriaďovateľ a s výnimkou zariadení školského stravovania a špeciálnych výchovných zariadení.

Na základe toho je od pondelka 8.2.2021 možná dochádzka detí do MŠ podľa vyššie uvedeného znenia a to do odvolania.

MŠ Jenisejská je po dlhodobom prerušení od 8.2.2021 opäť v prevádzke, ale iba pre detí v zmysle Príkazu primátora mesta č. 8/2021, t.j. pre detí zákonných zástupcov z kritickej infraštruktúry.

Ďakujeme za pochopenie tejto vážnej situácie a prajeme Vám
i Vašim deťom pevné zdravie.

Na stránke Vám k stiahnutiu poskytujeme aj čestné vyhlásenie, ktoré je potrebné podpísať pri odovzdaní dieťaťa do MŠ. (stiahnutie vyhlásenia prebehne po jeho kliknutí)

Čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti

Vstup osôb do MŠ

Na základe konzultácie Oddelenia školstva s RÚVZ v Košiciach vo veci vstupu osôb do priestorov materských škôl v termíne od 27.1.2021 Vás upozorňujeme na nasledovné stanovisko:

 V zmysle § 1 vyhlášky ÚVZ SR č. 14

podľa § 48 ods. 4 písm. e), s), x) a z) zákona č. 355/2007 Z. z. sa v období od 27. januára 2021 05:00 hod. do uplynutia 2. februára 2021 z dôvodu ochrany života a zdravia všetkým prevádzkovateľom zariadení, vrátane škôl a školských zariadení, nariaďuje zakázať vstup osobám, okrem osôb podľa § 1 ods. 2, do vnútorných a vonkajších priestorov ich prevádzok; tým nie sú dotknuté obmedzenia prevádzok podľa osobitného predpisu.

 Z uvedeného vyplýva, že osoba, ktorá vstupuje do vnútorných alebo vonkajších priestorov materskej školy sa musí preukázať potvrdením o negatívnom výsledku RT-PCR testu alebo potvrdením o negatívnom výsledku antigénového testu na ochorenie COVID-19 vykonaného v období od 18. januára 2021 alebo sa musí preukázať výnimkou podľa § 1 ods. 2 citovanej vyhlášky.

Prosíme rodičov, ktorých detí navštevujú v tomto období MŠ na Azovskej ulici, aby od zajtrajšieho dňa (27.1.2021) rešpektovali tento pokyn a preukázali sa potrebným potvrdením pri vstupe do priestorov MŠ.

Ďakujeme.

Vážení rodičia, 

v novom roku 2021 Vám želáme hlavne zdravie, pokoj, trpezlivosť a nádej, že sa situácia v našich pracovných i osobných životoch obráti k lepšiemu. 

Hneď po vianočnom období Vám predkladáme nie najprijateľnejšie informácie súvisiace s ďalšou prevádzkou Materskej školy na Jenisejskej ulici v Košiciach.

Na základe rozhodnutia ministra školstva č. 2021/9418:1-A1810 zo dňa 5.1.2021 sa s účinnosťou od 11.1.2021 mimoriadne prerušuje školské vyučovanie okrem materských škôl a to:

 • pre detí zákonných zástupcov pracujúcich v kritickej infraštruktúre 
 • a pre deti zákonných zástupcov, ktorým povaha práce neumožňuje prácu vykonávať z domácnosti
 • konkrétne sme oslovili všetkých rodičov, ktorých detí navštevujú našu MŠ,  aby sme zosumarizovali Vaše potreby v súlade s vyššie uvedeným a umožnili Vám umiestniť dieťa v MŠ od 11.1.2021
 • keďže v MŠ Jenisejská ešte pokračujú ukončovacie rekonštrukčné práce v školskej jedálni,  nie je v nej možné zabezpečiť plnohodnotnú prevádzku. 
 • tým, ktorí to nevyhnutne potrebujú a osobne prejavili záujem v súlade so stanovenými podmienkami, ponúkametýždni od 11.1.2021  do 15.1.2021 náhradnú materskú školu 
 • náhradnou MŠ na toto obdobie bude MŠ Azovská 1, do ktorej je potrebné doniesť pri nástupe dieťaťa prezuvky, posteľnú bielizeň, pyžamo, náhradné rúško a náhradné oblečenie
 • pri vstupe do MŠ Azovská používajte vedľajší vchod, určený vedením MŠ, aby sa zabezpečila žiaduca skupinová izolácia (deti budú umiestnené v jednej samostatnej triede)
 • zároveň Vás prosíme,  rešpektujte pokyny platné v danej MŠ, Vašou povinnosťou je pri nástupe deklarovať zdravotný stav dieťaťa čestným vyhlásením
 • ďakujeme za pochopenie a  do nasledujúcich dní Vám prajeme pevné zdravie
 • informácie k prevádzke materskej školy budú priebežne aktualizované v súlade s usmerneniami MŠVVaŠ  a zriaďovateľa MŠ – Mesta Košice.

Margita Jančišinová

         riaditeľka

Plánované opatrenia a rozhodnutia relevantných úradov účinné od 15. júna 2020

 • Prevádzka materskej školy bude zabezpečená tak, aby zákonní zástupcovia dieťaťa mohli dieťa odovzdať do materskej školy pred začiatkom svojej pracovnej doby a prebrať dieťa z materskej školy po jej skončení.
 • Dĺžke prevádzky materskej školy od 15.6.2020  je stanovená na maximálne 10 hodín.
 • Začiatok  prevádzky  od  6.30 hod.  
 • Koniec   prevádzky  o 16.30 hod.
 • Dochádzka do materskej školy je  umožnená  len deťom z rodín, ktoré nie sú v karanténe. 
 • Naďalej bude  vykonávané v rámci zdravotného  filtra preventívne meranie teploty detí bezdotykovým teplomerom pri vstupe  do triedy. 
 • ZZ zodpovedá za dodržiavanie hygienicko – epidemiologických opatrení – 

(nosenie rúšok, dodržiavanie odstupov, dezinfekcia rúk):

 • pri privádzaní dieťaťa do materskej školy 
 • počas pobytu v šatňovom/vstupnom priestore materskej 
 • pri odvádzaní dieťaťa z materskej školy 
 • ZZ predkladá pri prvom nástupe dieťaťa do materskej školy, alebo po každom prerušení dochádzky v trvaní viac ako tri dni písomné vyhlásenie o tom, že dieťa neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie  – podpíše učiteľke pri príchode.
 • ZZ rešpektuje pravidlá nenosenia hračiek a iného materiálu alebo pomôcok z domáceho prostredia do materskej školy.
 • V prípade, že u dieťaťa je podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID-19, ZZ bezodkladne o tejto situácii informuje učiteľku a riaditeľku školy. Povinnosťou zákonného zástupcu je aj bezodkladne nahlásenie karantény. 
 • V závislosti od poveternostných podmienok sa prevažná väčšina aktivít s deťmi a pre deti organizuje v exteriéri, či už v areáli materskej školy alebo mimo neho,  podľa podmienok materskej školy. 
 • Materská škola sa ale v rámci možností bude ďalej zameriavať na rozvíjanie a upevňovanie kľúčových kompetencií detí potrebných pre úspešné zvládnutie vzdelávania. 
 • Celkový čas zdržiavania sa osôb sprevádzajúcich deti do materskej školy vo vonkajších a vnútorných priestoroch materskej školy minimalizovať na nevyhnutné minimum –  cca 10.00 minút.
 • Sprevádzajúca osoba sa v priestoroch materskej školy pohybuje vždy v rúšku. 
 • Všetky  osoby si  pri vstupe do budovy dezinfikujú ruky.
 • Materská škola v prípade podozrenia na ochorenie (nielen na COVID-19) dieťa nepreberie. 
 • Sprevádzajúca osoba zabezpečí umiestnenie rezervného rúška svojho dieťaťa do jeho skrinky.
 • Dieťa si umyje ruky bežným spôsobom pod dohľadom zamestnanca materskej školy.
 • Výmena posteľnej bielizne sa bude uskutočňovať  1x do týždňa bežným spôsobom. Uteráky  sa menia 2x v týždni.
 • Ak dieťa v priebehu dňa vykazuje niektorý z možných príznakov COVID-19, je nutné umiestniť ho do samostatnej miestnosti a kontaktovať zákonných zástupcov, ktorí ho bezodkladne vyzdvihnú. O podozrení na nákazu COVID-19 materská škola informuje príslušný RÚVZ tak, ako je to v prípade iných infekčných ochorení.

Ďakujeme za pochopenie.

Pokyny pre rodičov

VÁŽENÍ RODIČIA

Dávame vám do pozornosti  informácie k znovuotvoreniu materskej školy:

–  začíname v pondelok  1. júna 2020

–  do MŠ nastúpia detí, ktorým bolo potvrdené prijatie

–  schádzanie do MŠ je od 7.00 – 8.00 hod.

–  prevádzka  je zabezpečená v 6 – ich triedach s heterogénnym  zložením

– o tom, do ktorej triedy je vaše dieťa zaradené, sa dozviete pri rannom príchode  pri  hlavnom vstupe do budovy

– prevádzkové zamestnankyne budú regulovať pohyb vo vnútorných priestoroch tak, aby v jednej šatni boli  najviac dvaja rodičia s deťmi

– do priestorov MŠ vstupujte s prekrytím tváre – rodič aj dieťa

– pri vstupe si vydezinfikujte ruky – rodič aj dieťa

– v priestoroch MŠ sa snažte zdržať maximálne 10 minút

– po prezutí a vyzlečení vrchného ošatenia, bude dieťaťu zmeraná teplota bezdotykovým teplomerom a uskutočnený ranný filter učiteľkou

– zároveň budete vypĺňať dve tlačivá – VYHLÁSENIE (iba prvý deň a po každej neprítomnosti dlhšej ako 3 dni) a PREHLÁSENIE o zdravotnom stave budete podpisovať každý deň

– vstup do umyvárne rodičom nie je dovolený

–  po odovzdaní dieťaťa čo najskôr  uvoľnite priestor  šatne ďalším čakajúcim

– prosíme vás, aby ste sa nezhromažďovali pred MŠ vo veľkých skupinách a pri príchode i čakaní dodržiavali požadované odstupy

– prevziať dieťa si môžete od 14.30 hod.

–  je potrebné, aby ste dieťa  z  MŠ vyzdvihli do 16.00 hod.

– aj pri preberaní detí v odpoludňajšom čase bude váš pohyb v interiéri regulovaný podobne, ako pri rannom príchode

– v prípade, že u dieťaťa je podozrenie alebo potvrdenie ochorenia na COVID_19, bezodkladne o tejto situácii informujte  riaditeľku materskej školy

Veríme, že tento neštandardný nástup do MŠ

 po dlhšom časovom odstupe z dôvodu pandémie koronavírusu

všetci trpezlivo zvládneme.

Zároveň prosíme o pochopenie tých rodičov,

ktorým sme nevyhoveli vzhľadom na stanovené kritéria.

Želáme všetkým pevné zdravie a tešíme sa na vás.