Prijímanie detí

Spresnenie informácií o prijímaní detí na predprimárne vzdelávanie:

 

– termín a podmienky pri prijímaní detí ostávajú nezmenené
– žiadosti sa budú prijímať v rozsahu troch pracovných dní v určenom čase
– Prijímanie žiadosti sa bude realizovať bezkontaktne (bez osobnej prítomnosti detí a rodičov), t.j.:
– písomne do vyznačenej schránky pri vstupe do budovy MŠ Jenisejská 24, Košice
– písomne poštou na adresu MŠ Jenisejská 24, 040 12 Košice
– elektronicky na email jenisejskams@gmail.com
– Potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa s údajom o povinnom očkovaní bude možné
predložiť dodatočne po individuálnej telefonickej dohode (je potrebné v žiadosti
uvádzať telefonicky kontakt na zákonných zástupcov dieťaťa)
– ak nebude k dispozícii potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa s údajom o povinnom
očkovaní do termínu vydania rozhodnutia, bude dieťa prijaté iba na adaptačný alebo
diagnostický pobyt
– Rozhodnutia o prijatí alebo neprijatí dieťaťa do materskej školy budú zaslané zákonným
zástupcom do 30. júna 2020 poštou.

Ďakujeme za pochopenie.

Poplatky za MŠ

Príspevky rodičov na činnosť MŠ, ŠKD a CVČ

Mesto Košice ako zriaďovateľ škôl a školských zariadení v súlade s opatrením Úradu
verejného zdravotníctva SR a v súlade s rozhodnutím ministra školstva o prerušení
školského vyučovania v školách od 30.3.2020 do odvolania a prerušení prevádzky
školských zariadení od 30.3.2020 do odvolania rozhodlo, že zákonní zástupcovia detí
a žiakov počas doby prerušenia školského vyučovania v školách a prevádzky
školských zariadení

nebudú uhrádzať

príspevok za pobyt dieťaťa v materskej škole

Vzhľadom na mimoriadnu situáciu a s ňou súvisiace prerušenie prevádzky v materskej škole, Vám odporúčame zrušiť trvalé príkazy na všetky platby v MŠ s platnosťou od apríla 2020.

Všetkým, ktorí platby za apríl 2020 už zrealizovali, budú preplatky po vyúčtovaní vrátené na konci školského roka.

Ďakujeme za pochopenie.

Prajeme Vám i Vašim deťom veľa  pokoja, trpezlivosti a pevné zdravie.

Dôležité oznamy k mimoriadnej situácii

Minister školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v dôsledku ohrozenia života a zdravia detí, žiakov alebo zamestnancov škôl a školských zariadení na základe rozhodnutia hlavného hygienika a záverov Ústredného krízového štábu, ktoré je zapríčinené šírením respiračného ochorenia vyvolaného novým koronavírusom COVID-19 v nadväznosti na prerušenie od 16. marca 2020 do 29. marca 2020 prerušuje aj naďalej vyučovanie na školách a školských zariadeniach v období od 30. marca 2020 do odvolania.

Minister školstva, vedy, výskumu a športu SR určuje termín zápisu dieťaťa na povinnú školskú dochádzku od 15. apríla 2020 do 30. apríla 2020. Zápisy budú školy organizovať bez osobnej prítomnosti detí. Odporúča sa komunikácia elektronickou formou, ak to technické podmienky umožňujú. Termín zápisu určí zriaďovateľ školy. 

Minister školstva, vedy, výskumu a športu SR určuje termín podávania žiadostí o prijatie detí do materskej školy pre nasledujúci školský rok od  30. apríla 2020 do 31. mája 2020. Pri podaní žiadosti o prijatie dieťaťa do materskej školy sa nebude vyžadovať potvrdenie o zdravotnom stave. Dieťa bude prijaté iba na adaptačný pobyt

Žiadosti na prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie na školský rok 2020/2021 sa budú podávať od  30. apríla 2020 do 31. mája 2020 s tým, že 

1.1 podávanie žiadostí o prijatie dieťaťa sa bude organizovať bez osobnej prítomnosti detí; odporúča sa komunikácia elektronickou formou, ak to technické podmienky umožňujú, prípadne iným spôsobom v závislosti od priestorových možností konkrétnej materskej školy s dôrazom na dodržiavanie hygienicko – epidemiologických opatrení,

1.2 potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa sa nebude vyžadovať; ak do času vydávania rozhodnutia o prijatí dieťaťa zákonní zástupcovia dodatočne nepriložia potvrdenie o zdravotnom stave, dieťa bude prijaté len na adaptačný pobyt, 

1.3 ak pôjde o prijatie dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, nebude sa vyžadovať predloženie vyjadrenia príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie; ak zákonní zástupcovia dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami dodatočne nepriložia potvrdenie o zdravotnom stave a vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, dieťa bude prijaté len na diagnostický pobyt,

Bližšie informácie budú zverejnené včas na základe pokynov zriaďovateľa materskej školy – Mesta Košice.

Hráme a učíme sa doma :-)

Milí rodičia, milé deti

Ponúkame Vám k nahliadnutiu a  využitiu internetové stránky na prácu s predškolákmi so zameraním na matematiku, grafomotoriku

 a rôzne hry na vnímanie, pamäť, pozornosť, myslenie, reč …  Môžete sa inšpirovať počas prerušenej prevádzky MŠ.

Prajeme Vám zdravie a príjemné jarné dni.  

PRACOVNÉ LISTY PRE DETI 3 – 6 r. – stiahnuť si ich možno v PDF formáte zo stránok:
– na tému ZVIERATKÁ.

http://www.kafomet-eshop.sk/…/infra-slovakia_pracovne_listy….

 HRÁME SA S TVARMI: 

https://mpc-edu.sk/sites/default/files/publikacie/hrame_sa_s_tvarmi_3.4.2014_zal2_-_na_webe.pdf

GRAFOMOTORIKA:

https://nasedeticky.sk/predskolaci/ciary/5180/grafomotorika-39/

MATEMATICKÉ ROZPRÁVKY v predprimárnom vzdelávaní (využitie tangramu v rozprávke) 

https://mpc-edu.sk/sites/default/files/projekty/vystup/antalikova_1.pdf

PRE RODIČOV PREDŠKOLÁKOV: 

https://cpppaprv.sk/wp-content/uploads/pre_rodicov/Pr%C3%ADru%C4%8Dka%20pre%20rodi%C4%8Dov%20pred%C5%A1kol%C3%A1ka.pdf

 

Platby školného 2019/2020

Materská škola

Na základe VZN č. 103 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach, ktorým zriaďovateľom je mesto Košice Vám oznamujeme výšku mesačného príspevku:

Za dieťa do dovŕšenia 3 – och rokov veku:                 50 eur

Za dieťa od 3 – och rokov veku:                                     15 eur

Deti rok pred vstupom do ZŠ:                                       platbu neuhrádzajú

Platbu realizovať na č. účtu:      0497968008/5600

IBAN:  SK76 5600 0000 0004 9796 8008

Platba príspevku ZRŠ je 7 eur pre každé dieťa navštevujúce MŠ.

Číslo učtu ZRŠ:    1760873351/0200

IBAN: SK95 0900 0000 0004 4535 9243

_______________________________________________

Školská jedáleň

Faktúry sú zverejňované na stránke http://www.eskoly.sk

Cena za stravovanie je 1,45 eur za jeden deň, okrem detí, ktoré majú jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky

  • desiata             0,36 eur
  • obed                 0,85 eur
  • olovrant          0,24 eur

Za deti rok pred plnením povinnej školskej dochádzky je platba za jeden deň 0,25 eur.

IBAN:  SK27 5600 0000 0004 4248 5084

Prijímanie detí v školskom roku 2019/2020

Vážení rodičia

          V súlade s § 3 ods. 2 vyhlášky MŠ SR č. 306/2008 Z. z. o materskej škole v znení vyhlášky MŠ SR č.  308/2009 Z. z. je podávanie  písomných žiadostí  o prijatie dieťaťa na predprimárne  vzdelávanie

do MŠ Jenisejská 24 Košice

na školský rok 2019/2020 stanovené na termín

od  30.04.2019 do 03.05.2019

  v  čase    od 8.00 – 16.00 hod. –  utorok   – 30.04.2019

                 od 8.00 – 14.00 hod. –  štvrtok – 02.05.2019

                 od 8.00 –  14.00 hod. –  piatok – 03.05.2019

v kancelárii riaditeľky materskej školy

 Podmienky prijatia na predprimárne vzdelávanie na školský rok 2019/2020:

  •    a/       dieťa, ktoré dovŕšilo 5-ty rok veku
  •    b/       dieťa, ktoré dovŕšilo 6-ty rok  veku a ktorému bol  odložený začiatok  plnenia povinnej školskej dochádzky
  •   c/       dieťa s dodatočne odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky
  •  d/       dieťa spravidla od troch  do šiestich rokov veku 
  •  e/        deti po dovŕšení 2-och rokov veku v súlade so zabezpečenými materiálnymi a personálnymi podmienkami školy

Na účely prijímania detí do MŠ je vyhotovený formulár, do ktorého sa požadujú informácie v rozsahu § 11 ods. 7 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní.

Tento formulár si môžete stiahnuť na http://www.msjenisejska.sk v sekcii dokumenty,  alebo Vám bude poskytnutý v deň zápisu dieťaťa, t.j.  od 30.04.2019 v kancelárii riaditeľky MŠ. 

Žiadosť o prijatie dieťaťa do MŠ je potrebné podať osobne v kancelárii riaditeľky. K žiadosti prosíme predložiť aj rodný list dieťaťa.

O vydaní rozhodnutia o prijatí/neprijatí dieťaťa na predprimárne vzdelávanie Vás budeme informovať do konca júna 2019.

Margita Jančišinová

      riaditeľka

Pre rodičov

Ak neobmedzujete svoje deti, tak to nie je výchova! Príspevok tejto mamy je hitom…

Bez názvu225

Výchova by mala mať svoje mantinely, inak vám deti môžu prerásť cez hlavu. Myslí si to aj mamička Danka, ktorá týmto príbehom na sociálnej sieti vyvolala mnohé diskusie. Zamyslite sa!

Príspevok je už staršieho dáta, no stále má hlbokú a zmysluplnú výpovednú hodnotu. Kontaktovali sme ju s otázkou, či ide o jej vlastnú životnú skúsenosť, no povedala, že konkrétny zážitok sa jej nestal.

Napriek tomu ho však napríklad aj 5-násobná mama Danka, ktorá slová inej mamy zdieľala, považuje za niečo, čo je dobré pripomínať a často sa k nim vracia. Ona sama, ako mama 5-tich detí, sa s tým stretáva veľmi často…

„Môj syn sa kvôli takému dieťaťu, ktoré nebolo obmedzované, dostal do psychických problémov a nakoniec sme dobrovoľne opustili školu, ktorú navštevoval, lebo mamka syna ‘neobmedzovala‘,“ povedala nám Danka.

VÝCHOVA ZNAMENÁ AJ OBMEDZOVAŤ

Prinášame vám príbeh, ktorý sa oplatí prečítať si do konca.

„Do autobusu nastúpila mladá mamička s dieťaťom. Prisadla si na sedadlá, ktorým sa ľudovo vraví ‘štvorka‘. Nakoľko tam bolo jedno miesto voľné, mamička si svoje dieťa držala na kolenách. Oproti nej sedel pán v stredných rokoch v obleku a vedľa neho mladý vysokoškolák.

Ako sa autobus pohol, dieťa, čo sedela maminke na nohách sa neustále krútilo a vrtelo. Tým spôsobovalo, že oproti sediacemu pánovi okopávalo neustále nohavice. Zakaždým, keď si oprášil nohavice rukou, stretli sa im pohľady s mladou paňou, od ktorej očakával aspoň nejaké ospravedlnenie.

Ale nič, ani slovko. Keď sa to už zopakovalo tretíkrát a mladá mamička absolútne nereagovala, oslovil ju pán v obleku vetou: „Prosím vás, môžete aspoň trochu usmerniť vaše dieťa? Včera som si doniesol oblek z čistiarne a dnes dostávam jeden kopanec za druhým.“ 

Odpoveď, ktorú dostal, zarazila nielen jeho, ale aj všetkých cestujúcich v tejto autobusovej linky. „A čo si vy myslíte, že ja kvôli vám už odteraz budem svoje dieťa obmedzovať?“

Po tejto vete sa pán v obleku postavil a pokračoval v ceste postojačky. Autobus zastavil na najbližšej zastávke a mladý vysokoškolák sa pripravoval na vystúpenie. Prv, než vystúpil, vybral z úst dobre rozžuvanú žuvačku a prilepil ju mladej pani na čelo.

Vzápätí nastala reakcia: „Čo si to dovoľujete?“ Mladý študent s úplným pokojom odpovedal: „Mňa v detstve tiež neobmedzovali.“ 

Príspevok končí pozdravom všetkým mamám, ktoré svoje deti ‘neobmedzujú‘…

ČO Z NICH POTOM VYRASTIE?

Mama Danka je presvedčená, že postoj mamičky z príbehu je v realite veľmi častý. Zažila to na vlastnej koži, rovnako aj jej deti. Mamy a otcovia by sa však nad ‘neobmedzujúcou‘ výchovou mali zamyslieť. Kam to potom ich deti v budúcnosti zavedie?

Deti sú naším zrkadlom a vraví sa, že jablko veru ďaleko od stromu nepadá. A aký obraz výchovy uvidia deti doma, ten potom budú šíriť aj ďalej.

„Určite by sme si z toho mali vziať to najdôležitejšie, a síce, že nemáme byť ľahostajní k druhým a tým pádom ani ľahostajní k výchove detí, lebo deti sú naším obrazom, a tak sa budú správať aj v dospelosti. A aj napriek tejto zložitej dobe, v ktorej vyrastajú, by nemala chýbať empatia, ktorá sa vytráca,“ dodáva na záver mama Danka. A čo vy, súhlasíte?

 

 

Zdroj:

https://najmama.aktuality.sk/clanok/270174/ak-neobmedzujete-svoje-deti-tak-to-nie-je-vychova-prispevok-nasej-mamy-je-hitom/?AT=wgt.article_clanok-najnovsie.c.x…B.

Vydávanie rozhodnutí pre novoprijaté deti

Oznámenie pre rodičov novoprijatých detí

Na základe zákona č. 596/2003 o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a zákona č.245/2008 o výchove a vzdelávaní budú rozhodnutia o prijatí Vášho dieťaťa do MŠ Jenisejská 24 Košice vydávané od 11.06.2018 v kancelárii riaditeľky školy v čase od 10.00 do 14.00 hodiny.

Pri preberaní rozhodnutia sa preukážte občianskym preukazom.