Platby školného 2019/2020

Materská škola

Na základe VZN č. 103 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach, ktorým zriaďovateľom je mesto Košice Vám oznamujeme výšku mesačného príspevku:

Za dieťa do dovŕšenia 3 – och rokov veku:                 50 eur

Za dieťa od 3 – och rokov veku:                                     15 eur

Deti rok pred vstupom do ZŠ:                                       platbu neuhrádzajú

 

Platbu realizovať na č. účtu:      0497968008/5600

IBAN:  SK76 5600 0000 0004 9796 8008

Platba príspevku ZRŠ je 7 eur pre každé dieťa navštevujúce MŠ.

Číslo učtu ZRŠ:    1760873351/0200

IBAN:  SK32 0200 0000 0017 6087 3351

_______________________________________________

Školská jedáleň

Faktúry sú zverejňované na stránke http://www.eskoly.sk

Cena za stravovanie je 1,45 eur za jeden deň, okrem detí, ktoré majú jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky

 • desiata             0,36 eur
 • obed                 0,85 eur
 • olovrant          0,24 eur

Za deti rok pred plnením povinnej školskej dochádzky je platba za jeden deň 0,25 eur.

IBAN:  SK27 5600 0000 0004 4248 5084

 

Prijímanie detí v školskom roku 2019/2020

Vážení rodičia

          V súlade s § 3 ods. 2 vyhlášky MŠ SR č. 306/2008 Z. z. o materskej škole v znení vyhlášky MŠ SR č.  308/2009 Z. z. je podávanie  písomných žiadostí  o prijatie dieťaťa na predprimárne  vzdelávanie

do MŠ Jenisejská 24 Košice

na školský rok 2019/2020 stanovené na termín

od  30.04.2019 do 03.05.2019

  v  čase    od 8.00 – 16.00 hod. –  utorok   – 30.04.2019

                 od 8.00 – 14.00 hod. –  štvrtok – 02.05.2019

                 od 8.00 –  14.00 hod. –  piatok – 03.05.2019

v kancelárii riaditeľky materskej školy

 Podmienky prijatia na predprimárne vzdelávanie na školský rok 2019/2020:

 •    a/       dieťa, ktoré dovŕšilo 5-ty rok veku
 •    b/       dieťa, ktoré dovŕšilo 6-ty rok  veku a ktorému bol  odložený začiatok  plnenia povinnej školskej dochádzky
 •   c/       dieťa s dodatočne odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky
 •  d/       dieťa spravidla od troch  do šiestich rokov veku 
 •  e/        deti po dovŕšení 2-och rokov veku v súlade so zabezpečenými materiálnymi a personálnymi podmienkami školy

Na účely prijímania detí do MŠ je vyhotovený formulár, do ktorého sa požadujú informácie v rozsahu § 11 ods. 7 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní.

Tento formulár si môžete stiahnuť na http://www.msjenisejska.sk v sekcii dokumenty,  alebo Vám bude poskytnutý v deň zápisu dieťaťa, t.j.  od 30.04.2019 v kancelárii riaditeľky MŠ. 

Žiadosť o prijatie dieťaťa do MŠ je potrebné podať osobne v kancelárii riaditeľky. K žiadosti prosíme predložiť aj rodný list dieťaťa.

O vydaní rozhodnutia o prijatí/neprijatí dieťaťa na predprimárne vzdelávanie Vás budeme informovať do konca júna 2019.

Margita Jančišinová

      riaditeľka

Pre rodičov

Ak neobmedzujete svoje deti, tak to nie je výchova! Príspevok tejto mamy je hitom…

Bez názvu225

Výchova by mala mať svoje mantinely, inak vám deti môžu prerásť cez hlavu. Myslí si to aj mamička Danka, ktorá týmto príbehom na sociálnej sieti vyvolala mnohé diskusie. Zamyslite sa!

Príspevok je už staršieho dáta, no stále má hlbokú a zmysluplnú výpovednú hodnotu. Kontaktovali sme ju s otázkou, či ide o jej vlastnú životnú skúsenosť, no povedala, že konkrétny zážitok sa jej nestal.

Napriek tomu ho však napríklad aj 5-násobná mama Danka, ktorá slová inej mamy zdieľala, považuje za niečo, čo je dobré pripomínať a často sa k nim vracia. Ona sama, ako mama 5-tich detí, sa s tým stretáva veľmi často…

„Môj syn sa kvôli takému dieťaťu, ktoré nebolo obmedzované, dostal do psychických problémov a nakoniec sme dobrovoľne opustili školu, ktorú navštevoval, lebo mamka syna ‘neobmedzovala‘,“ povedala nám Danka.

VÝCHOVA ZNAMENÁ AJ OBMEDZOVAŤ

Prinášame vám príbeh, ktorý sa oplatí prečítať si do konca.

„Do autobusu nastúpila mladá mamička s dieťaťom. Prisadla si na sedadlá, ktorým sa ľudovo vraví ‘štvorka‘. Nakoľko tam bolo jedno miesto voľné, mamička si svoje dieťa držala na kolenách. Oproti nej sedel pán v stredných rokoch v obleku a vedľa neho mladý vysokoškolák.

Ako sa autobus pohol, dieťa, čo sedela maminke na nohách sa neustále krútilo a vrtelo. Tým spôsobovalo, že oproti sediacemu pánovi okopávalo neustále nohavice. Zakaždým, keď si oprášil nohavice rukou, stretli sa im pohľady s mladou paňou, od ktorej očakával aspoň nejaké ospravedlnenie.

Ale nič, ani slovko. Keď sa to už zopakovalo tretíkrát a mladá mamička absolútne nereagovala, oslovil ju pán v obleku vetou: „Prosím vás, môžete aspoň trochu usmerniť vaše dieťa? Včera som si doniesol oblek z čistiarne a dnes dostávam jeden kopanec za druhým.“ 

Odpoveď, ktorú dostal, zarazila nielen jeho, ale aj všetkých cestujúcich v tejto autobusovej linky. „A čo si vy myslíte, že ja kvôli vám už odteraz budem svoje dieťa obmedzovať?“

Po tejto vete sa pán v obleku postavil a pokračoval v ceste postojačky. Autobus zastavil na najbližšej zastávke a mladý vysokoškolák sa pripravoval na vystúpenie. Prv, než vystúpil, vybral z úst dobre rozžuvanú žuvačku a prilepil ju mladej pani na čelo.

Vzápätí nastala reakcia: „Čo si to dovoľujete?“ Mladý študent s úplným pokojom odpovedal: „Mňa v detstve tiež neobmedzovali.“ 

Príspevok končí pozdravom všetkým mamám, ktoré svoje deti ‘neobmedzujú‘…

ČO Z NICH POTOM VYRASTIE?

Mama Danka je presvedčená, že postoj mamičky z príbehu je v realite veľmi častý. Zažila to na vlastnej koži, rovnako aj jej deti. Mamy a otcovia by sa však nad ‘neobmedzujúcou‘ výchovou mali zamyslieť. Kam to potom ich deti v budúcnosti zavedie?

Deti sú naším zrkadlom a vraví sa, že jablko veru ďaleko od stromu nepadá. A aký obraz výchovy uvidia deti doma, ten potom budú šíriť aj ďalej.

„Určite by sme si z toho mali vziať to najdôležitejšie, a síce, že nemáme byť ľahostajní k druhým a tým pádom ani ľahostajní k výchove detí, lebo deti sú naším obrazom, a tak sa budú správať aj v dospelosti. A aj napriek tejto zložitej dobe, v ktorej vyrastajú, by nemala chýbať empatia, ktorá sa vytráca,“ dodáva na záver mama Danka. A čo vy, súhlasíte?

 

 

Zdroj:

https://najmama.aktuality.sk/clanok/270174/ak-neobmedzujete-svoje-deti-tak-to-nie-je-vychova-prispevok-nasej-mamy-je-hitom/?AT=wgt.article_clanok-najnovsie.c.x…B.

Vydávanie rozhodnutí pre novoprijaté deti

Oznámenie pre rodičov novoprijatých detí

Na základe zákona č. 596/2003 o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a zákona č.245/2008 o výchove a vzdelávaní budú rozhodnutia o prijatí Vášho dieťaťa do MŠ Jenisejská 24 Košice vydávané od 11.06.2018 v kancelárii riaditeľky školy v čase od 10.00 do 14.00 hodiny.

Pri preberaní rozhodnutia sa preukážte občianskym preukazom.

Pre rodičov – ako zvládnuť nástup do MŠ

Ako zvládnuť nástup dieťaťa do materskej školy?

(pohľad psychológa)

Už onedlho sa opäť otvoria brány materských škôl a tie privítajú ďalšiu generáciu malých škôlkarov. Nástup do materskej školy je veľmi stresujúce a náročné obdobie ako pre deti, tak pre rodičov. Rodičia by však v tejto situácii mali zostať pokojní a maximálne sa snažiť ovládnuť svoje emócie a neukázať dieťaťu svoj strach, neistotu alebo dokonca stres. Pre dieťa je nástup do materskej školy obrovská životná zmena, a práve v tejto chvíli by ste mali byť jeho veľkou oporou.

Príprava

 • S psychickou prípravou dieťaťa na materskú školu je potrebné začať skôr pred nástupom.
 • Slovo „škôlka” pravidelne dieťaťu opakujte v rôznych situáciách, ktoré zažíva.
 • Postupne v ňom budujte pozitívny vzťah k nej. Nikdy deti škôlkou nestrašte. Dieťa si veľmi dobre všetko, čo poviete, zapamätá a mohli by ste mu pre neho už tak náročné začiatky ešte viac sťažiť.
 • Pokúste sa mu vysvetliť, že maminka sa vracia do práce a ono pôjde do škôlky, kde si zaiste časom nájde nových kamarátov, bude sa môcť hrať s mnohými skvelými hračkami a naučí sa veľa nových vecí. Je dôležité, aby dieťa škôlku vnímalo ako niečo zaujímavé, čo treba zažiť a preskúmať.
 • Rozprávajte sa s ním o režime, aký ho v škôlke čaká a skúste ho už predtým (v rámci možností) naň pripraviť. Hlavne, čo sa týka ranného vstávania, jedla a poobedného spánku. Myslite na to, že každým malým krôčikom pomôžete jeho lepšej a aj rýchlejšej adaptácii.

Deň D

 • Mnohé deti si na nový režim zvyknú omnoho rýchlejšie, akoby sme predpokladali. Avšak vy samy svoje dieťa najlepšie poznáte, a tak sa aspoň čiastočne pripravte na to, čo od prvého dňa či týždňa môžete očakávať.
 • Večer pred dňom D uložte dieťa spať skôr, aby sa zobudilo oddýchnuté a plné energie.
 • Ráno si nechajte dostatočnú časovú rezervu, aby ste sa spolu v pokoji naraňajkovali. Počas celej cesty mu rozprávajte, že ho v škôlke čakajú noví kamaráti, nové hračky a panie učiteľky, ktoré sa naňho už veľmi tešia.
 • Ak má obľúbenú hračku – mojkáčika dovoľte mu vziať si ju so sebou. Prípadne mu darujte nejakú drobnosť, niečo ako talizman, čo mu vždy pripomenie, že ho veľmi ľúbite a v sľúbenom čase sa pre neho vrátite.
 • Odložiť kŕčovito sa vás držiace a srdcervúco plačúce dieťa je zaťažkávacia skúška pre každého rodiča, snažte sa však toto lúčenie veľmi nepredlžovať.
 • Povedzte mu, ako veľmi ho ľúbite a kedy sa pre neho vrátite a odíďte.
 • Dôverujte učiteľkám, ktoré takýto scenár zažili už mnohokrát a pokúsia sa zaujať a upokojiť Vaše dieťa.
 • Prvé dni budú pre dieťa veľmi únavné, a tak mu na poobedie nepripravujte už žiadne ďalšie aktivity.
 • Nechajte ho oddýchnuť si, venujte sa mu a porozprávajte sa o tom, čo v škôlke robili.
 • Je dosť pravdepodobné, že prvé dni kvôli stresu dieťa v škôlke veľa nezje, a tak si preňho hneď pri vyzdvihnutí prichystajte nejakú malú maškrtku a na večeru mu pripravte jeho obľúbené jedlo.

Kedy sa dieťa adaptuje?

 • Každé dieťa je jedinečné a na nový režim si zvyká odlišne.
 • Avšak najnáročnejšie bývajú zväčša prvé dva až tri týždne.
 • Potom si už dieťa nájde svoje miesto v kolektíve, nadväzuje nové priateľstvá, prostredie aj učiteľky sú pre neho známejšie a začína byť istejšie a sebavedomejšie.
 • Dobrým znamením je, ak mu v škôlke začne chutiť jesť a neprichádza domov vyhladované.
 • Počas celého procesu adaptácie buďte jeho veľkou oporou a snažte sa zostať vždy pokojné.
 • Pokúste sa spomenúť si na svoje detstvo a na to, aké náročné boli takéto zmeny pre vás.
 • Nezabúdajte, že aj táto neľahká etapa privykania si na nový poriadok sa raz skončí a vy už o pár týždňov budete hrdým rodičom maličkého škôlkara, ktorý

 v tomto okamihu už začína písať

svoj vlastný životný príbeh …

Prajeme Vám veľa radosti a trpezlivosti    🙂 

Revitalizácia MŠ

Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt revitalizacia ms

Milí priatelia, mamičky, ockovia, kolegyne  …

sobotu 24.06.2017 o 9.00 hod. čakáme  v našom školskom areáli každého, kto chce pomôcť zútulniť prostredie svojim deťom – našim škôlkarom.

Doneste si pracovné rukavice, a ak máte aj pracovné náradie – motyky, hrable, štetce….

Budeme natierať preliezačky, rýľovať pieskoviská, sadiť stromy, montovať lavičky a drevené kvetináče, orezávať konáre, vysádzať do kvetináčov i do bylinnej špirály letničky a urobíme aj ďalšie potrebné úpravy v školskej záhrade spolu s dobrovoľníkmi z Dobrovoľníckeho centra Košíc, ktoré je organizátorom tohto skvelého podujatia.

Na akcii participujú Fond zdravia Mesta Košice, MČ Košice Nad jazerom, Správa mestskej zelene, T- systems  a ďalší, ktorým patrí srdečná vďaka za pomoc.

Tešíme sa na Vás! 🙂