Prijímanie detí v školskom roku 2019/2020

Vážení rodičia

          V súlade s § 3 ods. 2 vyhlášky MŠ SR č. 306/2008 Z. z. o materskej škole v znení vyhlášky MŠ SR č.  308/2009 Z. z. je podávanie  písomných žiadostí  o prijatie dieťaťa na predprimárne  vzdelávanie

do MŠ Jenisejská 24 Košice

na školský rok 2019/2020 stanovené na termín

od  30.04.2019 do 03.05.2019

  v  čase    od 8.00 – 16.00 hod. –  utorok   – 30.04.2019

                 od 8.00 – 14.00 hod. –  štvrtok – 02.05.2019

                 od 8.00 –  14.00 hod. –  piatok – 03.05.2019

v kancelárii riaditeľky materskej školy

 Podmienky prijatia na predprimárne vzdelávanie na školský rok 2019/2020:

  •    a/       dieťa, ktoré dovŕšilo 5-ty rok veku
  •    b/       dieťa, ktoré dovŕšilo 6-ty rok  veku a ktorému bol  odložený začiatok  plnenia povinnej školskej dochádzky
  •   c/       dieťa s dodatočne odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky
  •  d/       dieťa spravidla od troch  do šiestich rokov veku 
  •  e/        deti po dovŕšení 2-och rokov veku v súlade so zabezpečenými materiálnymi a personálnymi podmienkami školy

Na účely prijímania detí do MŠ je vyhotovený formulár, do ktorého sa požadujú informácie v rozsahu § 11 ods. 7 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní.

Tento formulár si môžete stiahnuť na http://www.msjenisejska.sk v sekcii dokumenty,  alebo Vám bude poskytnutý v deň zápisu dieťaťa, t.j.  od 30.04.2019 v kancelárii riaditeľky MŠ. 

Žiadosť o prijatie dieťaťa do MŠ je potrebné podať osobne v kancelárii riaditeľky. K žiadosti prosíme predložiť aj rodný list dieťaťa.

O vydaní rozhodnutia o prijatí/neprijatí dieťaťa na predprimárne vzdelávanie Vás budeme informovať do konca júna 2019.

Margita Jančišinová

      riaditeľka

Vydávanie rozhodnutí pre novoprijaté deti

Oznámenie pre rodičov novoprijatých detí

Na základe zákona č. 596/2003 o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a zákona č.245/2008 o výchove a vzdelávaní budú rozhodnutia o prijatí Vášho dieťaťa do MŠ Jenisejská 24 Košice vydávané od 11.06.2018 v kancelárii riaditeľky školy v čase od 10.00 do 14.00 hodiny.

Pri preberaní rozhodnutia sa preukážte občianskym preukazom.

Revitalizácia MŠ

Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt revitalizacia ms

Milí priatelia, mamičky, ockovia, kolegyne  …

sobotu 24.06.2017 o 9.00 hod. čakáme  v našom školskom areáli každého, kto chce pomôcť zútulniť prostredie svojim deťom – našim škôlkarom.

Doneste si pracovné rukavice, a ak máte aj pracovné náradie – motyky, hrable, štetce….

Budeme natierať preliezačky, rýľovať pieskoviská, sadiť stromy, montovať lavičky a drevené kvetináče, orezávať konáre, vysádzať do kvetináčov i do bylinnej špirály letničky a urobíme aj ďalšie potrebné úpravy v školskej záhrade spolu s dobrovoľníkmi z Dobrovoľníckeho centra Košíc, ktoré je organizátorom tohto skvelého podujatia.

Na akcii participujú Fond zdravia Mesta Košice, MČ Košice Nad jazerom, Správa mestskej zelene, T- systems  a ďalší, ktorým patrí srdečná vďaka za pomoc.

Tešíme sa na Vás! 🙂

Oznámenie o prijatí do MŠ

 

Oznámenie pre rodičov novoprijatých detí

Na základe zákona č. 596/2003 o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a zákona č. 245/2008 o výchove a vzdelávaní budú rozhodnutia o prijatí Vášho dieťaťa do MŠ Jenisejská 24 vydávané od 07.06.2017 v kancelárii riaditeľky školy  v čase od 10.00 hodiny.

Pri preberaní rozhodnutia sa preukážte občianskym preukazom.

Úspešný Deň narcisov

IMG_20170421_113559

Deň narcisov 2017 bol aj pre Košice veľmi úspešný, čomu nasvedčuje aj vyzbieraná suma peňazí.

Za všetky Vaše peňažné príspevky, ktorými ste prispeli v priestoroch našej materskej školy

Vám srdečne ĎAKUJEME nielen my, ale aj organizácia Liga proti rakovine.

Revitalizácia našej MŠ!

IMG_20170425_0001

Milí rodičia a priatelia MŠ!

V rámci projektu Dobrovoľníckeho centra Košického kraja sa dňa 24.06.2017 aj naša materská škola dočká obnovy vonkajšieho areálu. Budeme radi, ak sa aj vy zapojíte do tejto aktivity a zlepšíte tak pobyt našich najmilších – detičiek – v materskej škole.

Už teraz sa tešíme na Vašu účasť

a ďakujeme. 🙂

Letné prázdniny 2021

nepojmenovany-1

LETNÉ ŠKOLSKÉ PRÁZDNINY 

Vážení rodičia,

prerušenie prevádzky MŠ Jenisejská v čase letných prázdnin je  stanovené na obdobie

od 01.07.2021 do 30.07.2021

Zmena nie je vylúčená

Poukázanie 2% dane

VÁŽENÍ RODIČIA,
venujte 2 % zo svojej zaplatenej DANE svojim deťom v našej materskej škole a pomôžte skvalitniť a obohatiť ich život u nás.

AKO?
Stačí si vyzdvihnúť od učiteliek v triede vášho dieťaťa tlačivo (alebo viac tlačív aj pre rodinných príslušníkov či vašich ochotných známych)
alebo si ho stiahnuť z internetovej stránky našej MŠ.

Vyplnené Vyhlásenie o poukázaní 2% dane za rok 2020 spolu s Potvrdením o zaplatení dane doručte príslušnému daňovému úradu v mieste vášho bydliska alebo k nám.

ĎAKUJEME

Dokument si stiahnete kliknutím na odkaz nižšie.

Vyhlásenie 2020