Zmeny platieb školného

Vážení rodičia!

Platbu príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov v MŠ (školné, odvádzané zriaďovateľovi na základe VZN č. 103) je potrebné uhradiť do 10. dňa príslušného kalendárneho mesiaca na číslo účtu:

IBAN: SK76 5600 0000 0004 9796 8008

–  mesačný príspevok platný  od 1.4.2021 je 20.- €          

– deti rok pred vstupom do ZŠ – príspevok neplatia

Platbu príspevku Združenia rodičov školy schváleného Plenárnou schôdzou rodičov  je potrebné uhrádzať do 10. dňa príslušného kalendárneho mesiaca na číslo účtu:

IBAN: SK95 0900 0000 0004 4535 9243

– mesačný príspevok je 7.- € 

  pre všetky deti  navštevujúce MŠ 

Variabilný symbol uvádzať: mes/rok (príkl. 092021)

Do správy pre prijímateľa: priezvisko dieťaťa a č. triedy

Dôležité!

Do správy pre prijímateľa prosíme uviesť meno, priezvisko a číslo triedy, ktorú dieťa navštevuje.


Platba príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov v MŠ  ( školné 15.- €) – sa za deti rok pred vstupom do ZŠ neplatí.  

     Za deti sa uhrádza príspevok Združenia rodičov školy schválený Plenárnou schôdzou 7.-€  na č. účtu:

IBAN: SK95 0900 0000 0004 4535 9243

a poplatok za stravu.

Margita Jančišinová

riaditeľka

Podmienky prijatia detí v školskom r. 2021/2022

Vážení rodičia

          V súlade s § 59 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní  a o zmene a doplnení niektorých zákonov je podávanie  písomných  žiadostí  o prijatie dieťaťa na predprimárne  vzdelávanie

do MŠ Jenisejská 24 Košice

na školský rok 2021/2022 stanovené na termín

od 03. 05. 2021 do 05. 05. 2021

Podmienky  prijatia  na predprimárne vzdelávanie  na školský  rok 2021/2022:

a/       deti spravidla od troch do šiestich rokov veku

b/   prednostne deti, pre ktoré je plnenie predprimárneho vzdelávania    povinné  a to deti, ktoré do 31. augusta 2021 dovŕšia 5 rokov veku, tieto deti budú uprednostnené v MŠ podľa miesta trvalého bydliska 

c/       deti    po   dovŕšení    2-och  rokov   veku    v  súlade    so zabezpečenými materiálnymi  a personálnymi  podmienkami  školy

d/ deti, ktoré dovŕšia 6-ty rok veku a nedosiahli školskú spôsobilosť  (na základe písomného súhlasu príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, všeobecného lekára pre deti a dorast s informovaným súhlasom zákonného zástupcu (podľa miesta trvalého bydliska)

e/ ak dieťa nedovŕši piaty rok veku do 31. augusta môže byť výnimočne prijaté na povinné predprimárne vzdelávanie v MŠ ak zákonný zástupca o to požiada a  k žiadosti predloží súhlasné vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie a súhlasné  vyjadrenie  všeobecného  lekára  pre  deti  a dorast.

f/ pre deti, pre ktoré je predprimárne  vzdelávanie  povinné,  budú zriaďovateľom  MŠ – Mestom  Košice  určené spádové materské školy.

Na  účely prijímania detí do MŠ je vyhotovený formulár, do ktorého sa požadujú informácie  v  rozsahu  §  11  ods.   6   zákona   č.  245/2008   Z. z.   o   výchove a vzdelávaní. 

Súčasťou      žiadosti     je    potvrdenie     o     zdravotnej      spôsobilosti     od  všeobecného lekára   pre   deti   a dorast  doplnené   informáciou  o  povinnom očkovaní.     

Tento   formulár  si  môžete   stiahnuť   na  www.msjenisejska.sk v sekcii dokumenty,  alebo  Vám bude poskytnutý  v deň zápisu dieťaťa, t.j.  od 03.05.2021 v kancelárii riaditeľky MŠ. 

Akceptované   budú   žiadosti   podané:

  • poštou    na   adresu materskej školy
  • e-mailom   na adresu jenisejskams@gmail.com
  • aj osobne  v  kancelárii  riaditeľky

Rozhodnutia  o  prijatí/neprijatí  dieťaťa  na   predprimárne   vzdelávanie  budú vydané  do 15.  júna  2021.

Margita Jančišinová

        riaditeľka

Usmernenie k prevádzke MŠ

Jedným z opatrení vlády SR je aj opatrenie na obmedzenie mobility minimalizáciou prezenčného výkonu práce s cieľom zastaviť nárast hospitalizácií a spomaliť šírenie infekcie koronavírusu.

Na základe toho je s  účinnosťou od 08.03.2021 do odvolania v materských školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Košice zabezpečené prezenčné vyučovanie pre deti zamestnancov s nevyhnutným  prezenčným výkonom práce. 

Zákonní zástupcovia, ktorí nemajú možnosť vykonávať prácu z domu a od 08.03.2021 majú záujem o návrat dieťaťa do materskej školy, sú povinní pri príchode do materskej školy  predložiť:

Čestné vyhlásenie o  bezinfekčnosti, súčasťou ktorého je vyhlásenie o negatívnom výsledku testu na ochorenie COVID-19 nie staršieho ako 7 dní alebo doklad o výnimke z testovania ako aj prehlásenie, že zákonní zástupcovia nemajú možnosť vykonávať prácu z domu. 

(Akceptované bude čestné prehlásenie, nie je potrebné potvrdenie od zamestnávateľa).

Za účelom overenia, že sa na osobu nevzťahuje zákaz vstupu do vnútorných alebo vonkajších priestorov MŠ podľa Vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva č. 47/2021, je zamestnanec MŠ oprávnený požadovať od osoby vstupujúcej do priestorov materskej školy predloženie príslušného dokladu k nahliadnutiu –

(ide o  predloženie dokladu o platnom negatívnom teste).

V prílohe prikladáme dokument ČESTNÉHO VYHLÁSENIA k možnému vytlačeniu a vyplneniu. Tlačivá si nájdete aj pri vstupe do budovy MŠ.

Ďakujeme Vám za pochopenie a tešíme sa na Vaše deti.

Príloha:

Školská spôsobilosť

Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt skolská sposobilost
Vážení rodičia 5-6 ročných detí, 
z dôvodu pretrvávajúcej epidemiologickej situácie Vám pred blížiacim sa nástupom Vašich detí na povinnú školskú dochádzku  v školskom roku 2021/2022 ponúkame možnosť získať informácie a objasniť niektoré otázky k téme školskej spôsobilosti u kontaktného psychológa našej MŠ aj prostredníctvom prezentácie O školskej zrelosti.
Pre konkrétnejšie informácie kliknite na odkazy nižšie:

Obnova prevádzky MŠ

Vážení rodičia,

žiadame Vás, aby ste si v priebehu pondelka 25.5.2020utorka 26.5.2020 prišli vyzdvihnúť osobné veci Vašich detí z dôvodu výkonu hygienickej očisty a dezinfekcie priestorov materskej školy.

Veci Vám budú odovzdané pri vstupe do budovy v nasledovnom poradí:

PONDELOK  25.5.2020:

8.00 hod. – rodičia triedy  č. 1 (trieda lienok)

9.00 hod. – rodičia triedy  č. 2 (trieda motýlikov)

10.00 hod. – rodičia triedy č. 3 (trieda slimáčikov)

11.00 hod. – rodičia triedy  č. 4 (trieda stonožiek)

UTOROK  26.5.2020:

8.00 hod. – rodičia triedy č. 5  (trieda žabiek)

9.00 hod. – rodičia triedy č. 6  (trieda včielok)

10.00 hod. – rodičia triedy č. 7  (trieda rybičiek)

11.00 hod. – rodičia triedy č. 8  (trieda ježkov)

V prípade nejasnosti nás kontaktujte na telefónnom čísle 055/ 789 46 67 alebo na emailovej adrese jenisejskams@gmail.com

Ďakujeme.

Prijímanie detí

Spresnenie informácií o prijímaní detí na predprimárne vzdelávanie:

 

– termín a podmienky pri prijímaní detí ostávajú nezmenené
– žiadosti sa budú prijímať v rozsahu troch pracovných dní v určenom čase
– Prijímanie žiadosti sa bude realizovať bezkontaktne (bez osobnej prítomnosti detí a rodičov), t.j.:
– písomne do vyznačenej schránky pri vstupe do budovy MŠ Jenisejská 24, Košice
– písomne poštou na adresu MŠ Jenisejská 24, 040 12 Košice
– elektronicky na email jenisejskams@gmail.com
– Potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa s údajom o povinnom očkovaní bude možné
predložiť dodatočne po individuálnej telefonickej dohode (je potrebné v žiadosti
uvádzať telefonicky kontakt na zákonných zástupcov dieťaťa)
– ak nebude k dispozícii potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa s údajom o povinnom
očkovaní do termínu vydania rozhodnutia, bude dieťa prijaté iba na adaptačný alebo
diagnostický pobyt
– Rozhodnutia o prijatí alebo neprijatí dieťaťa do materskej školy budú zaslané zákonným
zástupcom do 30. júna 2020 poštou.

Ďakujeme za pochopenie.

Poplatky za MŠ

Príspevky rodičov na činnosť MŠ, ŠKD a CVČ

Mesto Košice ako zriaďovateľ škôl a školských zariadení v súlade s opatrením Úradu
verejného zdravotníctva SR a v súlade s rozhodnutím ministra školstva o prerušení
školského vyučovania v školách od 30.3.2020 do odvolania a prerušení prevádzky
školských zariadení od 30.3.2020 do odvolania rozhodlo, že zákonní zástupcovia detí
a žiakov počas doby prerušenia školského vyučovania v školách a prevádzky
školských zariadení

nebudú uhrádzať

príspevok za pobyt dieťaťa v materskej škole

Vzhľadom na mimoriadnu situáciu a s ňou súvisiace prerušenie prevádzky v materskej škole, Vám odporúčame zrušiť trvalé príkazy na všetky platby v MŠ s platnosťou od apríla 2020.

Všetkým, ktorí platby za apríl 2020 už zrealizovali, budú preplatky po vyúčtovaní vrátené na konci školského roka.

Ďakujeme za pochopenie.

Prajeme Vám i Vašim deťom veľa  pokoja, trpezlivosti a pevné zdravie.

Dôležité oznamy k mimoriadnej situácii

Minister školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v dôsledku ohrozenia života a zdravia detí, žiakov alebo zamestnancov škôl a školských zariadení na základe rozhodnutia hlavného hygienika a záverov Ústredného krízového štábu, ktoré je zapríčinené šírením respiračného ochorenia vyvolaného novým koronavírusom COVID-19 v nadväznosti na prerušenie od 16. marca 2020 do 29. marca 2020 prerušuje aj naďalej vyučovanie na školách a školských zariadeniach v období od 30. marca 2020 do odvolania.

Minister školstva, vedy, výskumu a športu SR určuje termín zápisu dieťaťa na povinnú školskú dochádzku od 15. apríla 2020 do 30. apríla 2020. Zápisy budú školy organizovať bez osobnej prítomnosti detí. Odporúča sa komunikácia elektronickou formou, ak to technické podmienky umožňujú. Termín zápisu určí zriaďovateľ školy. 

Minister školstva, vedy, výskumu a športu SR určuje termín podávania žiadostí o prijatie detí do materskej školy pre nasledujúci školský rok od  30. apríla 2020 do 31. mája 2020. Pri podaní žiadosti o prijatie dieťaťa do materskej školy sa nebude vyžadovať potvrdenie o zdravotnom stave. Dieťa bude prijaté iba na adaptačný pobyt

Žiadosti na prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie na školský rok 2020/2021 sa budú podávať od  30. apríla 2020 do 31. mája 2020 s tým, že 

1.1 podávanie žiadostí o prijatie dieťaťa sa bude organizovať bez osobnej prítomnosti detí; odporúča sa komunikácia elektronickou formou, ak to technické podmienky umožňujú, prípadne iným spôsobom v závislosti od priestorových možností konkrétnej materskej školy s dôrazom na dodržiavanie hygienicko – epidemiologických opatrení,

1.2 potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa sa nebude vyžadovať; ak do času vydávania rozhodnutia o prijatí dieťaťa zákonní zástupcovia dodatočne nepriložia potvrdenie o zdravotnom stave, dieťa bude prijaté len na adaptačný pobyt, 

1.3 ak pôjde o prijatie dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, nebude sa vyžadovať predloženie vyjadrenia príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie; ak zákonní zástupcovia dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami dodatočne nepriložia potvrdenie o zdravotnom stave a vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, dieťa bude prijaté len na diagnostický pobyt,

Bližšie informácie budú zverejnené včas na základe pokynov zriaďovateľa materskej školy – Mesta Košice.

Prijímanie detí

Vážení rodičia

V súlade s § 3 ods. 2 vyhlášky MŠ SR č. 306/2008 Z. z. o materskej škole v znení vyhlášky MŠ SR č.  308/2009 Z.z. je  podávanie  písomných  žiadostí  o prijatie dieťaťa na predprimárne  vzdelávanie  do MŠ Jenisejská 24 Košice na školský rok 2020/2021 stanovené na termín 

od  04.05.2020  do  06.05.2020

v  čase    od 8.00 –  16.00 hod. –  pondelok    –         04.05.2020

                od 8.00 –  14.00 hod. –  utorok        –          05.05.2020

                od 8.00 –  14.00 hod. –  streda         –          06.05.2020

 jednou  z uvedených foriem:

písomne do vyznačenej schránky pri vstupe do budovy MŠ Jenisejská 24, Košice
– písomne poštou na adresu MŠ Jenisejská 24, 040 12 Košice
– elektronicky na email 
jenisejskams@gmail.com

Podmienky prijatia na predprimárne vzdelávanie na školský rok 2020/2021:

  • a/    dieťa, ktoré dovŕšilo 5-ty rok veku
  • b/    dieťa, ktoré dovŕšilo 6-ty rok  veku a ktorému bol  odložený začiatok plnenia povinnej školskej dochádzky
  • c/     dieťa s dodatočne odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej   dochádzky
  • d/    dieťa  spravidla od troch  do šiestich rokov veku 
  • e/    deti po dovŕšení 2-och rokov veku v súlade so zabezpečenými materiálnymi  a personálnymi podmienkami školy

Na účely prijímania detí do MŠ je vyhotovený formulár, do ktorého sa požadujú informácie v rozsahu § 11 ods. 7 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní. Tento formulár si môžete stiahnuť   na  http://www.msjenisejska.sk

O vydaní rozhodnutia o prijatí/neprijatí dieťaťa na predprimárne vzdelávanie Vás budeme informovať písomne poštou  do 30. júna 2020.

Margita Jančišinová

                  riaditeľka