Plánované opatrenia a rozhodnutia relevantných úradov účinné od 15. júna 2020

 • Prevádzka materskej školy bude zabezpečená tak, aby zákonní zástupcovia dieťaťa mohli dieťa odovzdať do materskej školy pred začiatkom svojej pracovnej doby a prebrať dieťa z materskej školy po jej skončení.
 • Dĺžke prevádzky materskej školy od 15.6.2020  je stanovená na maximálne 10 hodín.
 • Začiatok  prevádzky  od  6.30 hod.  
 • Koniec   prevádzky  o 16.30 hod.
 • Dochádzka do materskej školy je  umožnená  len deťom z rodín, ktoré nie sú v karanténe. 
 • Naďalej bude  vykonávané v rámci zdravotného  filtra preventívne meranie teploty detí bezdotykovým teplomerom pri vstupe  do triedy. 
 • ZZ zodpovedá za dodržiavanie hygienicko – epidemiologických opatrení – 

(nosenie rúšok, dodržiavanie odstupov, dezinfekcia rúk):

 • pri privádzaní dieťaťa do materskej školy 
 • počas pobytu v šatňovom/vstupnom priestore materskej 
 • pri odvádzaní dieťaťa z materskej školy 
 • ZZ predkladá pri prvom nástupe dieťaťa do materskej školy, alebo po každom prerušení dochádzky v trvaní viac ako tri dni písomné vyhlásenie o tom, že dieťa neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie  – podpíše učiteľke pri príchode.
 • ZZ rešpektuje pravidlá nenosenia hračiek a iného materiálu alebo pomôcok z domáceho prostredia do materskej školy.
 • V prípade, že u dieťaťa je podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID-19, ZZ bezodkladne o tejto situácii informuje učiteľku a riaditeľku školy. Povinnosťou zákonného zástupcu je aj bezodkladne nahlásenie karantény. 
 • V závislosti od poveternostných podmienok sa prevažná väčšina aktivít s deťmi a pre deti organizuje v exteriéri, či už v areáli materskej školy alebo mimo neho,  podľa podmienok materskej školy. 
 • Materská škola sa ale v rámci možností bude ďalej zameriavať na rozvíjanie a upevňovanie kľúčových kompetencií detí potrebných pre úspešné zvládnutie vzdelávania. 
 • Celkový čas zdržiavania sa osôb sprevádzajúcich deti do materskej školy vo vonkajších a vnútorných priestoroch materskej školy minimalizovať na nevyhnutné minimum –  cca 10.00 minút.
 • Sprevádzajúca osoba sa v priestoroch materskej školy pohybuje vždy v rúšku. 
 • Všetky  osoby si  pri vstupe do budovy dezinfikujú ruky.
 • Materská škola v prípade podozrenia na ochorenie (nielen na COVID-19) dieťa nepreberie. 
 • Sprevádzajúca osoba zabezpečí umiestnenie rezervného rúška svojho dieťaťa do jeho skrinky.
 • Dieťa si umyje ruky bežným spôsobom pod dohľadom zamestnanca materskej školy.
 • Výmena posteľnej bielizne sa bude uskutočňovať  1x do týždňa bežným spôsobom. Uteráky  sa menia 2x v týždni.
 • Ak dieťa v priebehu dňa vykazuje niektorý z možných príznakov COVID-19, je nutné umiestniť ho do samostatnej miestnosti a kontaktovať zákonných zástupcov, ktorí ho bezodkladne vyzdvihnú. O podozrení na nákazu COVID-19 materská škola informuje príslušný RÚVZ tak, ako je to v prípade iných infekčných ochorení.

Ďakujeme za pochopenie.

Pokyny pre rodičov

VÁŽENÍ RODIČIA

Dávame vám do pozornosti  informácie k znovuotvoreniu materskej školy:

–  začíname v pondelok  1. júna 2020

–  do MŠ nastúpia detí, ktorým bolo potvrdené prijatie

–  schádzanie do MŠ je od 7.00 – 8.00 hod.

–  prevádzka  je zabezpečená v 6 – ich triedach s heterogénnym  zložením

– o tom, do ktorej triedy je vaše dieťa zaradené, sa dozviete pri rannom príchode  pri  hlavnom vstupe do budovy

– prevádzkové zamestnankyne budú regulovať pohyb vo vnútorných priestoroch tak, aby v jednej šatni boli  najviac dvaja rodičia s deťmi

– do priestorov MŠ vstupujte s prekrytím tváre – rodič aj dieťa

– pri vstupe si vydezinfikujte ruky – rodič aj dieťa

– v priestoroch MŠ sa snažte zdržať maximálne 10 minút

– po prezutí a vyzlečení vrchného ošatenia, bude dieťaťu zmeraná teplota bezdotykovým teplomerom a uskutočnený ranný filter učiteľkou

– zároveň budete vypĺňať dve tlačivá – VYHLÁSENIE (iba prvý deň a po každej neprítomnosti dlhšej ako 3 dni) a PREHLÁSENIE o zdravotnom stave budete podpisovať každý deň

– vstup do umyvárne rodičom nie je dovolený

–  po odovzdaní dieťaťa čo najskôr  uvoľnite priestor  šatne ďalším čakajúcim

– prosíme vás, aby ste sa nezhromažďovali pred MŠ vo veľkých skupinách a pri príchode i čakaní dodržiavali požadované odstupy

– prevziať dieťa si môžete od 14.30 hod.

–  je potrebné, aby ste dieťa  z  MŠ vyzdvihli do 16.00 hod.

– aj pri preberaní detí v odpoludňajšom čase bude váš pohyb v interiéri regulovaný podobne, ako pri rannom príchode

– v prípade, že u dieťaťa je podozrenie alebo potvrdenie ochorenia na COVID_19, bezodkladne o tejto situácii informujte  riaditeľku materskej školy

Veríme, že tento neštandardný nástup do MŠ

 po dlhšom časovom odstupe z dôvodu pandémie koronavírusu

všetci trpezlivo zvládneme.

Zároveň prosíme o pochopenie tých rodičov,

ktorým sme nevyhoveli vzhľadom na stanovené kritéria.

Želáme všetkým pevné zdravie a tešíme sa na vás.

Obnova prevádzky MŠ

Vážení rodičia,

žiadame Vás, aby ste si v priebehu pondelka 25.5.2020utorka 26.5.2020 prišli vyzdvihnúť osobné veci Vašich detí z dôvodu výkonu hygienickej očisty a dezinfekcie priestorov materskej školy.

Veci Vám budú odovzdané pri vstupe do budovy v nasledovnom poradí:

PONDELOK  25.5.2020:

8.00 hod. – rodičia triedy  č. 1 (trieda lienok)

9.00 hod. – rodičia triedy  č. 2 (trieda motýlikov)

10.00 hod. – rodičia triedy č. 3 (trieda slimáčikov)

11.00 hod. – rodičia triedy  č. 4 (trieda stonožiek)

UTOROK  26.5.2020:

8.00 hod. – rodičia triedy č. 5  (trieda žabiek)

9.00 hod. – rodičia triedy č. 6  (trieda včielok)

10.00 hod. – rodičia triedy č. 7  (trieda rybičiek)

11.00 hod. – rodičia triedy č. 8  (trieda ježkov)

V prípade nejasnosti nás kontaktujte na telefónnom čísle 055/ 789 46 67 alebo na emailovej adrese jenisejskams@gmail.com

Ďakujeme.

Spoznávame nové s mamkou doma

Milí rodičia aj najbližšie obdobie, ktoré trávite s deťmi doma si môžete spríjemniť komunikačnými aktivitami, ktoré Vám ponúkame nižšie. Veríme, že si niečo určite vyberiete a čas bude doma opäť veselší 🙂

LOGOPEDÍK“- logopedické cvičenia na problematické hlásky prostredníctvom videa:

https://www.youtube.com/results?search_query=logoped%C

– neverbálna komunikácia:

https://www.youtube.com/watch?v=lDM

HOSPODÁRSKE ZVIERATKÁ Z FARMY – poznávanie zvierat a ich zvukov:

https://www.youtube.com/watch?v=956-wbIh2ts

Prijímanie detí

Spresnenie informácií o prijímaní detí na predprimárne vzdelávanie:

 

– termín a podmienky pri prijímaní detí ostávajú nezmenené
– žiadosti sa budú prijímať v rozsahu troch pracovných dní v určenom čase
– Prijímanie žiadosti sa bude realizovať bezkontaktne (bez osobnej prítomnosti detí a rodičov), t.j.:
– písomne do vyznačenej schránky pri vstupe do budovy MŠ Jenisejská 24, Košice
– písomne poštou na adresu MŠ Jenisejská 24, 040 12 Košice
– elektronicky na email jenisejskams@gmail.com
– Potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa s údajom o povinnom očkovaní bude možné
predložiť dodatočne po individuálnej telefonickej dohode (je potrebné v žiadosti
uvádzať telefonicky kontakt na zákonných zástupcov dieťaťa)
– ak nebude k dispozícii potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa s údajom o povinnom
očkovaní do termínu vydania rozhodnutia, bude dieťa prijaté iba na adaptačný alebo
diagnostický pobyt
– Rozhodnutia o prijatí alebo neprijatí dieťaťa do materskej školy budú zaslané zákonným
zástupcom do 30. júna 2020 poštou.

Ďakujeme za pochopenie.

Poplatky za MŠ

Príspevky rodičov na činnosť MŠ, ŠKD a CVČ

Mesto Košice ako zriaďovateľ škôl a školských zariadení v súlade s opatrením Úradu
verejného zdravotníctva SR a v súlade s rozhodnutím ministra školstva o prerušení
školského vyučovania v školách od 30.3.2020 do odvolania a prerušení prevádzky
školských zariadení od 30.3.2020 do odvolania rozhodlo, že zákonní zástupcovia detí
a žiakov počas doby prerušenia školského vyučovania v školách a prevádzky
školských zariadení

nebudú uhrádzať

príspevok za pobyt dieťaťa v materskej škole

Vzhľadom na mimoriadnu situáciu a s ňou súvisiace prerušenie prevádzky v materskej škole, Vám odporúčame zrušiť trvalé príkazy na všetky platby v MŠ s platnosťou od apríla 2020.

Všetkým, ktorí platby za apríl 2020 už zrealizovali, budú preplatky po vyúčtovaní vrátené na konci školského roka.

Ďakujeme za pochopenie.

Prajeme Vám i Vašim deťom veľa  pokoja, trpezlivosti a pevné zdravie.

Dôležité oznamy k mimoriadnej situácii

Minister školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v dôsledku ohrozenia života a zdravia detí, žiakov alebo zamestnancov škôl a školských zariadení na základe rozhodnutia hlavného hygienika a záverov Ústredného krízového štábu, ktoré je zapríčinené šírením respiračného ochorenia vyvolaného novým koronavírusom COVID-19 v nadväznosti na prerušenie od 16. marca 2020 do 29. marca 2020 prerušuje aj naďalej vyučovanie na školách a školských zariadeniach v období od 30. marca 2020 do odvolania.

Minister školstva, vedy, výskumu a športu SR určuje termín zápisu dieťaťa na povinnú školskú dochádzku od 15. apríla 2020 do 30. apríla 2020. Zápisy budú školy organizovať bez osobnej prítomnosti detí. Odporúča sa komunikácia elektronickou formou, ak to technické podmienky umožňujú. Termín zápisu určí zriaďovateľ školy. 

Minister školstva, vedy, výskumu a športu SR určuje termín podávania žiadostí o prijatie detí do materskej školy pre nasledujúci školský rok od  30. apríla 2020 do 31. mája 2020. Pri podaní žiadosti o prijatie dieťaťa do materskej školy sa nebude vyžadovať potvrdenie o zdravotnom stave. Dieťa bude prijaté iba na adaptačný pobyt

Žiadosti na prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie na školský rok 2020/2021 sa budú podávať od  30. apríla 2020 do 31. mája 2020 s tým, že 

1.1 podávanie žiadostí o prijatie dieťaťa sa bude organizovať bez osobnej prítomnosti detí; odporúča sa komunikácia elektronickou formou, ak to technické podmienky umožňujú, prípadne iným spôsobom v závislosti od priestorových možností konkrétnej materskej školy s dôrazom na dodržiavanie hygienicko – epidemiologických opatrení,

1.2 potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa sa nebude vyžadovať; ak do času vydávania rozhodnutia o prijatí dieťaťa zákonní zástupcovia dodatočne nepriložia potvrdenie o zdravotnom stave, dieťa bude prijaté len na adaptačný pobyt, 

1.3 ak pôjde o prijatie dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, nebude sa vyžadovať predloženie vyjadrenia príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie; ak zákonní zástupcovia dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami dodatočne nepriložia potvrdenie o zdravotnom stave a vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, dieťa bude prijaté len na diagnostický pobyt,

Bližšie informácie budú zverejnené včas na základe pokynov zriaďovateľa materskej školy – Mesta Košice.