Informácie o prevádzke materských škôl

Vážení rodičia,

oznamujeme Vám, že na základe odporúčania RÚVZ so sídlom v Košiciach, odporúčania Bezpečnostnej rady okresu Košice a odporúčania Krízového štábu mesta Košice sa na území mesta neobnovuje prevádzka škôl a školských zariadení
v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Košice s výnimkou materských škôl, školských klubov detí určených pre deti zákonných zástupcov pracujúcich v kritickej infraštruktúre a pre deti zákonných zástupcov zabezpečujúcich zachovanie chodu hospodárstva a verejného života, ak tak  rozhodne zriaďovateľ a s výnimkou zariadení školského stravovania a špeciálnych výchovných zariadení.

Na základe toho je od pondelka 8.2.2021 možná dochádzka detí do MŠ podľa vyššie uvedeného znenia a to do odvolania.

MŠ Jenisejská je po dlhodobom prerušení od 8.2.2021 opäť v prevádzke, ale iba pre detí v zmysle Príkazu primátora mesta č. 8/2021, t.j. pre detí zákonných zástupcov z kritickej infraštruktúry.

Ďakujeme za pochopenie tejto vážnej situácie a prajeme Vám
i Vašim deťom pevné zdravie.

Na stránke Vám k stiahnutiu poskytujeme aj čestné vyhlásenie, ktoré je potrebné podpísať pri odovzdaní dieťaťa do MŠ. (stiahnutie vyhlásenia prebehne po jeho kliknutí)

Čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti

Školská spôsobilosť

Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt skolská sposobilost
Vážení rodičia 5-6 ročných detí, 
z dôvodu pretrvávajúcej epidemiologickej situácie Vám pred blížiacim sa nástupom Vašich detí na povinnú školskú dochádzku  v školskom roku 2021/2022 ponúkame možnosť získať informácie a objasniť niektoré otázky k téme školskej spôsobilosti u kontaktného psychológa našej MŠ aj prostredníctvom prezentácie O školskej zrelosti.
Pre konkrétnejšie informácie kliknite na odkazy nižšie:

Vstup osôb do MŠ

Na základe konzultácie Oddelenia školstva s RÚVZ v Košiciach vo veci vstupu osôb do priestorov materských škôl v termíne od 27.1.2021 Vás upozorňujeme na nasledovné stanovisko:

 V zmysle § 1 vyhlášky ÚVZ SR č. 14

podľa § 48 ods. 4 písm. e), s), x) a z) zákona č. 355/2007 Z. z. sa v období od 27. januára 2021 05:00 hod. do uplynutia 2. februára 2021 z dôvodu ochrany života a zdravia všetkým prevádzkovateľom zariadení, vrátane škôl a školských zariadení, nariaďuje zakázať vstup osobám, okrem osôb podľa § 1 ods. 2, do vnútorných a vonkajších priestorov ich prevádzok; tým nie sú dotknuté obmedzenia prevádzok podľa osobitného predpisu.

 Z uvedeného vyplýva, že osoba, ktorá vstupuje do vnútorných alebo vonkajších priestorov materskej školy sa musí preukázať potvrdením o negatívnom výsledku RT-PCR testu alebo potvrdením o negatívnom výsledku antigénového testu na ochorenie COVID-19 vykonaného v období od 18. januára 2021 alebo sa musí preukázať výnimkou podľa § 1 ods. 2 citovanej vyhlášky.

Prosíme rodičov, ktorých detí navštevujú v tomto období MŠ na Azovskej ulici, aby od zajtrajšieho dňa (27.1.2021) rešpektovali tento pokyn a preukázali sa potrebným potvrdením pri vstupe do priestorov MŠ.

Ďakujeme.

Vážení rodičia, 

v novom roku 2021 Vám želáme hlavne zdravie, pokoj, trpezlivosť a nádej, že sa situácia v našich pracovných i osobných životoch obráti k lepšiemu. 

Hneď po vianočnom období Vám predkladáme nie najprijateľnejšie informácie súvisiace s ďalšou prevádzkou Materskej školy na Jenisejskej ulici v Košiciach.

Na základe rozhodnutia ministra školstva č. 2021/9418:1-A1810 zo dňa 5.1.2021 sa s účinnosťou od 11.1.2021 mimoriadne prerušuje školské vyučovanie okrem materských škôl a to:

 • pre detí zákonných zástupcov pracujúcich v kritickej infraštruktúre 
 • a pre deti zákonných zástupcov, ktorým povaha práce neumožňuje prácu vykonávať z domácnosti
 • konkrétne sme oslovili všetkých rodičov, ktorých detí navštevujú našu MŠ,  aby sme zosumarizovali Vaše potreby v súlade s vyššie uvedeným a umožnili Vám umiestniť dieťa v MŠ od 11.1.2021
 • keďže v MŠ Jenisejská ešte pokračujú ukončovacie rekonštrukčné práce v školskej jedálni,  nie je v nej možné zabezpečiť plnohodnotnú prevádzku. 
 • tým, ktorí to nevyhnutne potrebujú a osobne prejavili záujem v súlade so stanovenými podmienkami, ponúkametýždni od 11.1.2021  do 15.1.2021 náhradnú materskú školu 
 • náhradnou MŠ na toto obdobie bude MŠ Azovská 1, do ktorej je potrebné doniesť pri nástupe dieťaťa prezuvky, posteľnú bielizeň, pyžamo, náhradné rúško a náhradné oblečenie
 • pri vstupe do MŠ Azovská používajte vedľajší vchod, určený vedením MŠ, aby sa zabezpečila žiaduca skupinová izolácia (deti budú umiestnené v jednej samostatnej triede)
 • zároveň Vás prosíme,  rešpektujte pokyny platné v danej MŠ, Vašou povinnosťou je pri nástupe deklarovať zdravotný stav dieťaťa čestným vyhlásením
 • ďakujeme za pochopenie a  do nasledujúcich dní Vám prajeme pevné zdravie
 • informácie k prevádzke materskej školy budú priebežne aktualizované v súlade s usmerneniami MŠVVaŠ  a zriaďovateľa MŠ – Mesta Košice.

Margita Jančišinová

         riaditeľka

Vianoce v našej MŠ

Christmas PNG image

Napriek tomu, že tento školský rok nie je taký, na aký sme zvyknutí, prispôsobili sme mu dianie v našej MŠ najlepšie ako sme vedeli. A pretože sme chceli mať spoločne s deťmi aj vianočnú náladu, zabezpečili sme si ju aspoň samostatne v jednotlivých triedach s pani riaditeľkou a učiteľkami. Pohostili sme sa na vianočnom pečive, chutnom čaji a pomocou kolied, básní a tanca sme si spríjemnili tieto neobvyklé Vianoce. Napriek opatreniam, ktoré tu už máme vyše roka to bol nie len pre deti, ale aj nás zamestnancov školy príjemne prežitý čas plný úsmevu a radosti.

Fotografie z vianočných programov jednotlivých tried si môžete pozrieť v našej fotogalérii.

Plánované opatrenia a rozhodnutia relevantných úradov účinné od 15. júna 2020

 • Prevádzka materskej školy bude zabezpečená tak, aby zákonní zástupcovia dieťaťa mohli dieťa odovzdať do materskej školy pred začiatkom svojej pracovnej doby a prebrať dieťa z materskej školy po jej skončení.
 • Dĺžke prevádzky materskej školy od 15.6.2020  je stanovená na maximálne 10 hodín.
 • Začiatok  prevádzky  od  6.30 hod.  
 • Koniec   prevádzky  o 16.30 hod.
 • Dochádzka do materskej školy je  umožnená  len deťom z rodín, ktoré nie sú v karanténe. 
 • Naďalej bude  vykonávané v rámci zdravotného  filtra preventívne meranie teploty detí bezdotykovým teplomerom pri vstupe  do triedy. 
 • ZZ zodpovedá za dodržiavanie hygienicko – epidemiologických opatrení – 

(nosenie rúšok, dodržiavanie odstupov, dezinfekcia rúk):

 • pri privádzaní dieťaťa do materskej školy 
 • počas pobytu v šatňovom/vstupnom priestore materskej 
 • pri odvádzaní dieťaťa z materskej školy 
 • ZZ predkladá pri prvom nástupe dieťaťa do materskej školy, alebo po každom prerušení dochádzky v trvaní viac ako tri dni písomné vyhlásenie o tom, že dieťa neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie  – podpíše učiteľke pri príchode.
 • ZZ rešpektuje pravidlá nenosenia hračiek a iného materiálu alebo pomôcok z domáceho prostredia do materskej školy.
 • V prípade, že u dieťaťa je podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID-19, ZZ bezodkladne o tejto situácii informuje učiteľku a riaditeľku školy. Povinnosťou zákonného zástupcu je aj bezodkladne nahlásenie karantény. 
 • V závislosti od poveternostných podmienok sa prevažná väčšina aktivít s deťmi a pre deti organizuje v exteriéri, či už v areáli materskej školy alebo mimo neho,  podľa podmienok materskej školy. 
 • Materská škola sa ale v rámci možností bude ďalej zameriavať na rozvíjanie a upevňovanie kľúčových kompetencií detí potrebných pre úspešné zvládnutie vzdelávania. 
 • Celkový čas zdržiavania sa osôb sprevádzajúcich deti do materskej školy vo vonkajších a vnútorných priestoroch materskej školy minimalizovať na nevyhnutné minimum –  cca 10.00 minút.
 • Sprevádzajúca osoba sa v priestoroch materskej školy pohybuje vždy v rúšku. 
 • Všetky  osoby si  pri vstupe do budovy dezinfikujú ruky.
 • Materská škola v prípade podozrenia na ochorenie (nielen na COVID-19) dieťa nepreberie. 
 • Sprevádzajúca osoba zabezpečí umiestnenie rezervného rúška svojho dieťaťa do jeho skrinky.
 • Dieťa si umyje ruky bežným spôsobom pod dohľadom zamestnanca materskej školy.
 • Výmena posteľnej bielizne sa bude uskutočňovať  1x do týždňa bežným spôsobom. Uteráky  sa menia 2x v týždni.
 • Ak dieťa v priebehu dňa vykazuje niektorý z možných príznakov COVID-19, je nutné umiestniť ho do samostatnej miestnosti a kontaktovať zákonných zástupcov, ktorí ho bezodkladne vyzdvihnú. O podozrení na nákazu COVID-19 materská škola informuje príslušný RÚVZ tak, ako je to v prípade iných infekčných ochorení.

Ďakujeme za pochopenie.