Prijímanie detí v školskom roku 2019/2020

Vážení rodičia

          V súlade s § 3 ods. 2 vyhlášky MŠ SR č. 306/2008 Z. z. o materskej škole v znení vyhlášky MŠ SR č.  308/2009 Z. z. je podávanie  písomných žiadostí  o prijatie dieťaťa na predprimárne  vzdelávanie

do MŠ Jenisejská 24 Košice

na školský rok 2019/2020 stanovené na termín

od  30.04.2019 do 03.05.2019

  v  čase    od 8.00 – 16.00 hod. –  utorok   – 30.04.2019

                 od 8.00 – 14.00 hod. –  štvrtok – 02.05.2019

                 od 8.00 –  14.00 hod. –  piatok – 03.05.2019

v kancelárii riaditeľky materskej školy

 Podmienky prijatia na predprimárne vzdelávanie na školský rok 2019/2020:

  •    a/       dieťa, ktoré dovŕšilo 5-ty rok veku
  •    b/       dieťa, ktoré dovŕšilo 6-ty rok  veku a ktorému bol  odložený začiatok  plnenia povinnej školskej dochádzky
  •   c/       dieťa s dodatočne odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky
  •  d/       dieťa spravidla od troch  do šiestich rokov veku 
  •  e/        deti po dovŕšení 2-och rokov veku v súlade so zabezpečenými materiálnymi a personálnymi podmienkami školy

Na účely prijímania detí do MŠ je vyhotovený formulár, do ktorého sa požadujú informácie v rozsahu § 11 ods. 7 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní.

Tento formulár si môžete stiahnuť na http://www.msjenisejska.sk v sekcii dokumenty,  alebo Vám bude poskytnutý v deň zápisu dieťaťa, t.j.  od 30.04.2019 v kancelárii riaditeľky MŠ. 

Žiadosť o prijatie dieťaťa do MŠ je potrebné podať osobne v kancelárii riaditeľky. K žiadosti prosíme predložiť aj rodný list dieťaťa.

O vydaní rozhodnutia o prijatí/neprijatí dieťaťa na predprimárne vzdelávanie Vás budeme informovať do konca júna 2019.

Margita Jančišinová

      riaditeľka

Návšteva východoslovenskej galérie

V tento uzimený týždeň sa naši predškoláci z tried č. 2 a 6 vydali na dlhú trasu do mesta kde navštívili Východoslovenskú galériu. Pre deti tu bol pripravený zaujímavý program nie len o výtvarných dielach, ale aj o sochách. Deťom boli v priestoroch galérie predstavené najznámejšie obrazy – Zrodenie hviezdy, Dúha, Tiene, ale aj sochy Radovana Čerevku. Po príjemnej prehliadke po chodbách galérie sa deti presunuli do kreatívneho ateliéru kde tvorili s papierom i farbami. Strihanie, lepenie, dokresľovanie i následné maľovanie obrazu sa deťom veľmi podarilo a zažili i niečo nové. 

Za prehliadku priestorov a primeraný komentár detským znalostiam veľmi pekne ďakujeme Mgr. Petre Filipiakovej i Tatiane Takáčovej.

2. trieda

6. trieda

Divadielko v triede č. 2 – MOTÝLE

Aj po prázdninách sa v našej materskej škole opäť usilovne pracuje. Dôkazom sú deti z triedy č. 2, ktoré si pre svojich kamarátov pripravili divadielko o “Medovníkovej chalúpke”, v ktorej sa to ale stalo trochu inak, ako to už tradične poznáme. Síce si v nej zahrali Janko i Marienka ale počas putovania do zimného lesa, za tentokrát dobrou ježibabkou im pomáhali ich dobrí priatelia. Všetko dobre dopadlo, a veríme, že si deti zo všetkých tried spolu s pani riaditeľkou i pani učiteľkami spríjemnili chladné dopoludnie. Už teraz sa tešíme na ďalšie spoločné stretnutie v ostatných triedach.

Divadielko v 6. triede

V posledných dňoch pred odchodom na zimné prázdniny sa všetky deti z materskej školy potešili na vystúpení svojich kamarátov – usilovných “včielok”. Deti zo šiestej triedy si pre nás pripravili milé divadielko o “Myškách”, ktoré na začiatku síce trošku nepočúvali a robili mamičke a oteckovi problémy, no ako to v dobrej rozprávke býva, všetko nakoniec dobre dopadlo. A my ostatní sme sa mohli tešiť týmto pekným predstavením na prázdniny ešte o čosi viac ako predtým. 

Priateľom “včielkam” veľmi pekne ďakujeme za pozvanie i príjemné potešenie milým divadielkom.

8. trieda

7. trieda