Rozlúčka s predškolákmi

Prišlo k nám horúce leto a ako to už v júni býva zvykom, ani tento rok to nebolo inak. S blížiacim sa koncom školského roka 2020/2021 nastal čas, aby sme sa rozlúčili s našimi predškolákmi.

Spolu s pani učiteľkami si pripravili pre rodičov i deti krásny rozlúčkový program na školskom dvore. Nastal čas lúčenia a ako sa patrí, okrem krásnych spomienok na čas strávený v materskej škole si naši predškoláci odniesli na pamiatku knižky a každý z nich sa podpísal do kroniky.

Všetkým našim predškolákom prajeme, aby v septembri s radosťou nastúpili do prvého ročníka základnej školy a aby boli naďalej takí šikovní a robili všetkým okolo seba radosť.

Motýlia záhrada

S deťmi v našej materskej škole už niekoľko rokov v letných mesiacoch pozorujeme zázračnú premenu motýľov. Aj tento rok prišla do triedy „Včielok“ čarovná škatuľka s piatimi húseničkami. Učiteľka s pomocou detí vytvorila v triede prírodovedný kútik, v ktorom pozorovali, ako sa húseničky premenia na krásne motýle Babôčky Bodliakové.

Keď sa všetky motýle vykuklili, tak im deti spríjemnili prostredie v sieťke tým, že nazbierali kvietky, konáriky, trávu a pripravili pre nich sladučký nektár z jabĺčka a pomaranča. Keďže motýľom je najlepšie vo voľnej prírode, za pekného počasia sme ich vypustili na slobodu. Niektorým sa najprv nechcelo, ale asi zacítili čerstvý vetrík a vôňu kvetov, a tak odleteli.

Také zážitkové a názorné učenie je pre deti veľkým prínosom.

Deti mohli byť malými vedátormi a so zatajeným dychom skúmať životný cyklus motýľa.

Ekopravidlo – životné prostredie

Pri príležitosti Svetového dňa životného prostredia sme si pripomenuli, ako sa o ňu staráme a prečo je to dôležité. Na školskom dvore sme zrealizovali tvorivé dopoludnie. Každá trieda si vybrala jedno ekopravidlo a vytvorila plagát na pomoc životnému prostrediu.

Trieda LIENOK –  Ako chránime prírodu – pravidlá ako sa nemáme správať v prírode.

Trieda MOTÝLIKOV – Stromy sú pľúca Zeme.

Trieda SLIMÁČIKOV – Šetríme papierom a chránime stromy – recyklujeme a tvoríme z odpadového materiálu.

Trieda STONOŽIEK – Produkuj na Zemi menej odpadu! – more plné smetia a vyskakujúce veľryby.

Trieda ŽABIEK – Dajme veciam druhú šancu – zo starých tričiek vyrábali funkčné tašky.

Trieda VČIELOK – Aj keď sme len malé deti,  i my vieme triediť smeti.

Trieda RYBIČIEK – Pravidlo požičiavania si vecí – zbytočne kupovať nové veci, keď si ich môžeme požičiavať.

Ako deti šikovne pracovali a aké plagáty vytvorili si môžete pozrieť v priloženej fotogalérii.

Čarovanie s hlinou

Po dlhšom prerušení spolupráce v súvislosti s COVID situáciou, sme pozvali do našej MŠ učiteľky zo ZUŠ  Irkutská.

 Obsahom práce s hlinou bolo spoznávať jej vlastnosti, vtláčať vlastné stopy do hliny, tvoriť z nej čosi nové, funkčné, možno krásne, ale vždy svoje – autorské. U detí sme podporili fantáziu a zmysel pre umenie.

Všetci pracovali s obdivuhodným zanietením. Tešíme sa na ďalšie stretnutia.

Štebotavé vtáčiky – MDD

Nie je nič krajšie, ako spokojný a šťastný úsmev na tvári detí. Tie naše si ho mohli dostatočne vychutnať počas osláv svojho sviatku – MDD. Medzinárodný deň detí sme oslávili spoločne v celej materskej škole na školskom dvore, kde nám krásne slniečko hrialo a dovolila nám to aj zlepšená pandemická situácia.

Na dopravnom ihrisku deti z každej triedy zaspievali svoju obľúbenú pesničku ako „štebotavé vtáčatká“ a za odmenu dostali sladkú cukrovú vatu, farebné lopty a k tomu do triedy ozdobu – dreveného vtáčika. Šikovné učiteľky pripravili deťom na jednotlivých stanovištiach školského dvora rôzne športové súťaže pod názvom „Športujeme, cvičíme“. V závere boli všetky deti odmenené diplomom za úspešné absolvovanie zábavného dopoludnia  – Dňa detí.

Deň detí 2021

Deti sú ..
.. čisté aj keď sú od blata,
.. zlaté aj keď nie sú zo zlata,
.. dobré aj keď je to s nimi fuška,
  .. krásne aj keď im odstávajú ušká,
  .. úprimné aj keď občas klamú,
.. zábavné aj keď rozzúria mamu,
.. krehké aj s jazvou na brade,
.. najvzácnejšie aj keď sú všade …

Pri príležitosti Medzinárodného dňa detí pripravujeme pre všetky deti  našej škôlky

      1.  júna 2021

zábavné  dopoludnie.

Napriek situácií spojenej s COVID – 19

si spoločne zaspievame pesničky, zarecitujeme básničky a zasúťažíme si.

Deti čaká milé prekvapenie.

Prajeme všetkým detičkám našej materskej školy krásnu 

oslavu sviatku.

Zmeny platieb školného

Vážení rodičia!

Platbu príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov v MŠ (školné, odvádzané zriaďovateľovi na základe VZN č. 103) je potrebné uhradiť do 10. dňa príslušného kalendárneho mesiaca na číslo účtu:

IBAN: SK76 5600 0000 0004 9796 8008

–  mesačný príspevok platný  od 1.4.2021 je 20.- €          

– deti rok pred vstupom do ZŠ – príspevok neplatia

Platbu príspevku Združenia rodičov školy schváleného Plenárnou schôdzou rodičov  je potrebné uhrádzať do 10. dňa príslušného kalendárneho mesiaca na číslo účtu:

IBAN: SK95 0900 0000 0004 4535 9243

– mesačný príspevok je 7.- € 

  pre všetky deti  navštevujúce MŠ 

Variabilný symbol uvádzať: mes/rok (príkl. 092021)

Do správy pre prijímateľa: priezvisko dieťaťa a č. triedy

Dôležité!

Do správy pre prijímateľa prosíme uviesť meno, priezvisko a číslo triedy, ktorú dieťa navštevuje.


Platba príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov v MŠ  ( školné 15.- €) – sa za deti rok pred vstupom do ZŠ neplatí.  

     Za deti sa uhrádza príspevok Združenia rodičov školy schválený Plenárnou schôdzou 7.-€  na č. účtu:

IBAN: SK95 0900 0000 0004 4535 9243

a poplatok za stravu.

Margita Jančišinová

riaditeľka

Podmienky prijatia detí v školskom r. 2021/2022

Vážení rodičia

          V súlade s § 59 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní  a o zmene a doplnení niektorých zákonov je podávanie  písomných  žiadostí  o prijatie dieťaťa na predprimárne  vzdelávanie

do MŠ Jenisejská 24 Košice

na školský rok 2021/2022 stanovené na termín

od 03. 05. 2021 do 05. 05. 2021

Podmienky  prijatia  na predprimárne vzdelávanie  na školský  rok 2021/2022:

a/       deti spravidla od troch do šiestich rokov veku

b/   prednostne deti, pre ktoré je plnenie predprimárneho vzdelávania    povinné  a to deti, ktoré do 31. augusta 2021 dovŕšia 5 rokov veku, tieto deti budú uprednostnené v MŠ podľa miesta trvalého bydliska 

c/       deti    po   dovŕšení    2-och  rokov   veku    v  súlade    so zabezpečenými materiálnymi  a personálnymi  podmienkami  školy

d/ deti, ktoré dovŕšia 6-ty rok veku a nedosiahli školskú spôsobilosť  (na základe písomného súhlasu príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, všeobecného lekára pre deti a dorast s informovaným súhlasom zákonného zástupcu (podľa miesta trvalého bydliska)

e/ ak dieťa nedovŕši piaty rok veku do 31. augusta môže byť výnimočne prijaté na povinné predprimárne vzdelávanie v MŠ ak zákonný zástupca o to požiada a  k žiadosti predloží súhlasné vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie a súhlasné  vyjadrenie  všeobecného  lekára  pre  deti  a dorast.

f/ pre deti, pre ktoré je predprimárne  vzdelávanie  povinné,  budú zriaďovateľom  MŠ – Mestom  Košice  určené spádové materské školy.

Na  účely prijímania detí do MŠ je vyhotovený formulár, do ktorého sa požadujú informácie  v  rozsahu  §  11  ods.   6   zákona   č.  245/2008   Z. z.   o   výchove a vzdelávaní. 

Súčasťou      žiadosti     je    potvrdenie     o     zdravotnej      spôsobilosti     od  všeobecného lekára   pre   deti   a dorast  doplnené   informáciou  o  povinnom očkovaní.     

Tento   formulár  si  môžete   stiahnuť   na  www.msjenisejska.sk v sekcii dokumenty,  alebo  Vám bude poskytnutý  v deň zápisu dieťaťa, t.j.  od 03.05.2021 v kancelárii riaditeľky MŠ. 

Akceptované   budú   žiadosti   podané:

  • poštou    na   adresu materskej školy
  • e-mailom   na adresu jenisejskams@gmail.com
  • aj osobne  v  kancelárii  riaditeľky

Rozhodnutia  o  prijatí/neprijatí  dieťaťa  na   predprimárne   vzdelávanie  budú vydané  do 15.  júna  2021.

Margita Jančišinová

        riaditeľka