Prijímanie detí

Spresnenie informácií o prijímaní detí na predprimárne vzdelávanie:

 

– termín a podmienky pri prijímaní detí ostávajú nezmenené
– žiadosti sa budú prijímať v rozsahu troch pracovných dní v určenom čase
– Prijímanie žiadosti sa bude realizovať bezkontaktne (bez osobnej prítomnosti detí a rodičov), t.j.:
– písomne do vyznačenej schránky pri vstupe do budovy MŠ Jenisejská 24, Košice
– písomne poštou na adresu MŠ Jenisejská 24, 040 12 Košice
– elektronicky na email jenisejskams@gmail.com
– Potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa s údajom o povinnom očkovaní bude možné
predložiť dodatočne po individuálnej telefonickej dohode (je potrebné v žiadosti
uvádzať telefonicky kontakt na zákonných zástupcov dieťaťa)
– ak nebude k dispozícii potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa s údajom o povinnom
očkovaní do termínu vydania rozhodnutia, bude dieťa prijaté iba na adaptačný alebo
diagnostický pobyt
– Rozhodnutia o prijatí alebo neprijatí dieťaťa do materskej školy budú zaslané zákonným
zástupcom do 30. júna 2020 poštou.

Ďakujeme za pochopenie.

Poplatky za MŠ

Príspevky rodičov na činnosť MŠ, ŠKD a CVČ

Mesto Košice ako zriaďovateľ škôl a školských zariadení v súlade s opatrením Úradu
verejného zdravotníctva SR a v súlade s rozhodnutím ministra školstva o prerušení
školského vyučovania v školách od 30.3.2020 do odvolania a prerušení prevádzky
školských zariadení od 30.3.2020 do odvolania rozhodlo, že zákonní zástupcovia detí
a žiakov počas doby prerušenia školského vyučovania v školách a prevádzky
školských zariadení

nebudú uhrádzať

príspevok za pobyt dieťaťa v materskej škole

Dôležité oznamy k mimoriadnej situácii

Minister školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v dôsledku ohrozenia života a zdravia detí, žiakov alebo zamestnancov škôl a školských zariadení na základe rozhodnutia hlavného hygienika a záverov Ústredného krízového štábu, ktoré je zapríčinené šírením respiračného ochorenia vyvolaného novým koronavírusom COVID-19 v nadväznosti na prerušenie od 16. marca 2020 do 29. marca 2020 prerušuje aj naďalej vyučovanie na školách a školských zariadeniach v období od 30. marca 2020 do odvolania.

Minister školstva, vedy, výskumu a športu SR určuje termín zápisu dieťaťa na povinnú školskú dochádzku od 15. apríla 2020 do 30. apríla 2020. Zápisy budú školy organizovať bez osobnej prítomnosti detí. Odporúča sa komunikácia elektronickou formou, ak to technické podmienky umožňujú. Termín zápisu určí zriaďovateľ školy. 

Minister školstva, vedy, výskumu a športu SR určuje termín podávania žiadostí o prijatie detí do materskej školy pre nasledujúci školský rok od  30. apríla 2020 do 31. mája 2020. Pri podaní žiadosti o prijatie dieťaťa do materskej školy sa nebude vyžadovať potvrdenie o zdravotnom stave. Dieťa bude prijaté iba na adaptačný pobyt

Žiadosti na prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie na školský rok 2020/2021 sa budú podávať od  30. apríla 2020 do 31. mája 2020 s tým, že 

1.1 podávanie žiadostí o prijatie dieťaťa sa bude organizovať bez osobnej prítomnosti detí; odporúča sa komunikácia elektronickou formou, ak to technické podmienky umožňujú, prípadne iným spôsobom v závislosti od priestorových možností konkrétnej materskej školy s dôrazom na dodržiavanie hygienicko – epidemiologických opatrení,

1.2 potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa sa nebude vyžadovať; ak do času vydávania rozhodnutia o prijatí dieťaťa zákonní zástupcovia dodatočne nepriložia potvrdenie o zdravotnom stave, dieťa bude prijaté len na adaptačný pobyt, 

1.3 ak pôjde o prijatie dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, nebude sa vyžadovať predloženie vyjadrenia príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie; ak zákonní zástupcovia dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami dodatočne nepriložia potvrdenie o zdravotnom stave a vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, dieťa bude prijaté len na diagnostický pobyt,

Bližšie informácie budú zverejnené včas na základe pokynov zriaďovateľa materskej školy – Mesta Košice.

Hráme a učíme sa doma :-)

Milí rodičia, milé deti

Ponúkame Vám k nahliadnutiu a  využitiu internetové stránky na prácu s predškolákmi so zameraním na matematiku, grafomotoriku

 a rôzne hry na vnímanie, pamäť, pozornosť, myslenie, reč …  Môžete sa inšpirovať počas prerušenej prevádzky MŠ.

Prajeme Vám zdravie a príjemné jarné dni.  

PRACOVNÉ LISTY PRE DETI 3 – 6 r. – stiahnuť si ich možno v PDF formáte zo stránok:
– na tému ZVIERATKÁ.

http://www.kafomet-eshop.sk/…/infra-slovakia_pracovne_listy….

 HRÁME SA S TVARMI: 

https://mpc-edu.sk/sites/default/files/publikacie/hrame_sa_s_tvarmi_3.4.2014_zal2_-_na_webe.pdf

GRAFOMOTORIKA:

https://nasedeticky.sk/predskolaci/ciary/5180/grafomotorika-39/

MATEMATICKÉ ROZPRÁVKY v predprimárnom vzdelávaní (využitie tangramu v rozprávke) 

https://mpc-edu.sk/sites/default/files/projekty/vystup/antalikova_1.pdf

PRE RODIČOV PREDŠKOLÁKOV: 

https://cpppaprv.sk/wp-content/uploads/pre_rodicov/Pr%C3%ADru%C4%8Dka%20pre%20rodi%C4%8Dov%20pred%C5%A1kol%C3%A1ka.pdf

 

Karnevalová slávnosť

Dňa 12.02.2020 sme sa spoločne s našimi deťmi zabávali na karnevalovej slávnosti. Do našej MŠ zavítali nie len princezné či princovia, ale aj draci, bojovníci, policajti, roboti, víly a ešte mnoho iných pestrofarebných masiek. O zábavu sa postaral Ujo Ľubo, a tak sme obdobie fašiangových slávností prežili skutočne veľkolepo. Našu radosť si môžete pozrieť v priloženej fotogalérii.

Prijímanie detí

Vážení rodičia

V súlade s § 3 ods. 2 vyhlášky MŠ SR č. 306/2008 Z. z. o materskej škole v znení vyhlášky MŠ SR č.  308/2009 Z.z. je  podávanie  písomných  žiadostí  o prijatie dieťaťa na predprimárne  vzdelávanie  do MŠ Jenisejská 24 Košice na školský rok 2020/2021 stanovené na termín 

od  04.05.2020  do  06.05.2020

v  čase    od 8.00 –  16.00 hod. –  pondelok    –         04.05.2020

                od 8.00 –  14.00 hod. –  utorok        –          05.05.2020

                od 8.00 –  14.00 hod. –  streda         –          06.05.2020

 jednou  z uvedených foriem:

písomne do vyznačenej schránky pri vstupe do budovy MŠ Jenisejská 24, Košice
– písomne poštou na adresu MŠ Jenisejská 24, 040 12 Košice
– elektronicky na email 
jenisejskams@gmail.com

Podmienky prijatia na predprimárne vzdelávanie na školský rok 2020/2021:

  • a/    dieťa, ktoré dovŕšilo 5-ty rok veku
  • b/    dieťa, ktoré dovŕšilo 6-ty rok  veku a ktorému bol  odložený začiatok plnenia povinnej školskej dochádzky
  • c/     dieťa s dodatočne odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej   dochádzky
  • d/    dieťa  spravidla od troch  do šiestich rokov veku 
  • e/    deti po dovŕšení 2-och rokov veku v súlade so zabezpečenými materiálnymi  a personálnymi podmienkami školy

Na účely prijímania detí do MŠ je vyhotovený formulár, do ktorého sa požadujú informácie v rozsahu § 11 ods. 7 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní. Tento formulár si môžete stiahnuť   na  http://www.msjenisejska.sk

O vydaní rozhodnutia o prijatí/neprijatí dieťaťa na predprimárne vzdelávanie Vás budeme informovať písomne poštou  do 30. júna 2020.

Margita Jančišinová

                  riaditeľka

Divadielko 4. trieda – stonožky

Na začiatku chladného januára nás so svojím milým divadielkom privítali deti zo stonožkovej triedy. Príbeh o Vianociach, vianočnom stromčeku i ozdobách nás na chvíľku opäť preniesol do čarovného sviatočného obdobia. Za spríjemnenie každodenných radostí v MŠ „stonožkám“ pekne ďakujeme. 🙂