Zmeny platieb školného

Vážení rodičia!

Platbu príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov v MŠ (školné, odvádzané zriaďovateľovi na základe VZN č. 103) je potrebné uhradiť do 10. dňa príslušného kalendárneho mesiaca na číslo účtu:

IBAN: SK76 5600 0000 0004 9796 8008

–  mesačný príspevok platný  od 1.4.2021 je 20.- €          

– deti rok pred vstupom do ZŠ – príspevok neplatia

Platbu príspevku Združenia rodičov školy schváleného Plenárnou schôdzou rodičov  je potrebné uhrádzať do 10. dňa príslušného kalendárneho mesiaca na číslo účtu:

IBAN: SK95 0900 0000 0004 4535 9243

– mesačný príspevok je 7.- € 

  pre všetky deti  navštevujúce MŠ 

Variabilný symbol uvádzať: mes/rok (príkl. 092021)

Do správy pre prijímateľa: priezvisko dieťaťa a č. triedy

Dôležité!

Do správy pre prijímateľa prosíme uviesť meno, priezvisko a číslo triedy, ktorú dieťa navštevuje.


Platba príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov v MŠ  ( školné 15.- €) – sa za deti rok pred vstupom do ZŠ neplatí.  

     Za deti sa uhrádza príspevok Združenia rodičov školy schválený Plenárnou schôdzou 7.-€  na č. účtu:

IBAN: SK95 0900 0000 0004 4535 9243

a poplatok za stravu.

Margita Jančišinová

riaditeľka

Podmienky prijatia detí v školskom r. 2021/2022

Vážení rodičia

          V súlade s § 59 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní  a o zmene a doplnení niektorých zákonov je podávanie  písomných  žiadostí  o prijatie dieťaťa na predprimárne  vzdelávanie

do MŠ Jenisejská 24 Košice

na školský rok 2021/2022 stanovené na termín

od 03. 05. 2021 do 05. 05. 2021

Podmienky  prijatia  na predprimárne vzdelávanie  na školský  rok 2021/2022:

a/       deti spravidla od troch do šiestich rokov veku

b/   prednostne deti, pre ktoré je plnenie predprimárneho vzdelávania    povinné  a to deti, ktoré do 31. augusta 2021 dovŕšia 5 rokov veku, tieto deti budú uprednostnené v MŠ podľa miesta trvalého bydliska 

c/       deti    po   dovŕšení    2-och  rokov   veku    v  súlade    so zabezpečenými materiálnymi  a personálnymi  podmienkami  školy

d/ deti, ktoré dovŕšia 6-ty rok veku a nedosiahli školskú spôsobilosť  (na základe písomného súhlasu príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, všeobecného lekára pre deti a dorast s informovaným súhlasom zákonného zástupcu (podľa miesta trvalého bydliska)

e/ ak dieťa nedovŕši piaty rok veku do 31. augusta môže byť výnimočne prijaté na povinné predprimárne vzdelávanie v MŠ ak zákonný zástupca o to požiada a  k žiadosti predloží súhlasné vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie a súhlasné  vyjadrenie  všeobecného  lekára  pre  deti  a dorast.

f/ pre deti, pre ktoré je predprimárne  vzdelávanie  povinné,  budú zriaďovateľom  MŠ – Mestom  Košice  určené spádové materské školy.

Na  účely prijímania detí do MŠ je vyhotovený formulár, do ktorého sa požadujú informácie  v  rozsahu  §  11  ods.   6   zákona   č.  245/2008   Z. z.   o   výchove a vzdelávaní. 

Súčasťou      žiadosti     je    potvrdenie     o     zdravotnej      spôsobilosti     od  všeobecného lekára   pre   deti   a dorast  doplnené   informáciou  o  povinnom očkovaní.     

Tento   formulár  si  môžete   stiahnuť   na  www.msjenisejska.sk v sekcii dokumenty,  alebo  Vám bude poskytnutý  v deň zápisu dieťaťa, t.j.  od 03.05.2021 v kancelárii riaditeľky MŠ. 

Akceptované   budú   žiadosti   podané:

  • poštou    na   adresu materskej školy
  • e-mailom   na adresu jenisejskams@gmail.com
  • aj osobne  v  kancelárii  riaditeľky

Rozhodnutia  o  prijatí/neprijatí  dieťaťa  na   predprimárne   vzdelávanie  budú vydané  do 15.  júna  2021.

Margita Jančišinová

        riaditeľka

Usmernenie k prevádzke MŠ

Jedným z opatrení vlády SR je aj opatrenie na obmedzenie mobility minimalizáciou prezenčného výkonu práce s cieľom zastaviť nárast hospitalizácií a spomaliť šírenie infekcie koronavírusu.

Na základe toho je s  účinnosťou od 08.03.2021 do odvolania v materských školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Košice zabezpečené prezenčné vyučovanie pre deti zamestnancov s nevyhnutným  prezenčným výkonom práce. 

Zákonní zástupcovia, ktorí nemajú možnosť vykonávať prácu z domu a od 08.03.2021 majú záujem o návrat dieťaťa do materskej školy, sú povinní pri príchode do materskej školy  predložiť:

Čestné vyhlásenie o  bezinfekčnosti, súčasťou ktorého je vyhlásenie o negatívnom výsledku testu na ochorenie COVID-19 nie staršieho ako 7 dní alebo doklad o výnimke z testovania ako aj prehlásenie, že zákonní zástupcovia nemajú možnosť vykonávať prácu z domu. 

(Akceptované bude čestné prehlásenie, nie je potrebné potvrdenie od zamestnávateľa).

Za účelom overenia, že sa na osobu nevzťahuje zákaz vstupu do vnútorných alebo vonkajších priestorov MŠ podľa Vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva č. 47/2021, je zamestnanec MŠ oprávnený požadovať od osoby vstupujúcej do priestorov materskej školy predloženie príslušného dokladu k nahliadnutiu –

(ide o  predloženie dokladu o platnom negatívnom teste).

V prílohe prikladáme dokument ČESTNÉHO VYHLÁSENIA k možnému vytlačeniu a vyplneniu. Tlačivá si nájdete aj pri vstupe do budovy MŠ.

Ďakujeme Vám za pochopenie a tešíme sa na Vaše deti.

Príloha:

Informácie o prevádzke materských škôl

Vážení rodičia,

oznamujeme Vám, že na základe odporúčania RÚVZ so sídlom v Košiciach, odporúčania Bezpečnostnej rady okresu Košice a odporúčania Krízového štábu mesta Košice sa na území mesta neobnovuje prevádzka škôl a školských zariadení
v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Košice s výnimkou materských škôl, školských klubov detí určených pre deti zákonných zástupcov pracujúcich v kritickej infraštruktúre a pre deti zákonných zástupcov zabezpečujúcich zachovanie chodu hospodárstva a verejného života, ak tak  rozhodne zriaďovateľ a s výnimkou zariadení školského stravovania a špeciálnych výchovných zariadení.

Na základe toho je od pondelka 8.2.2021 možná dochádzka detí do MŠ podľa vyššie uvedeného znenia a to do odvolania.

MŠ Jenisejská je po dlhodobom prerušení od 8.2.2021 opäť v prevádzke, ale iba pre detí v zmysle Príkazu primátora mesta č. 8/2021, t.j. pre detí zákonných zástupcov z kritickej infraštruktúry.

Ďakujeme za pochopenie tejto vážnej situácie a prajeme Vám
i Vašim deťom pevné zdravie.

Na stránke Vám k stiahnutiu poskytujeme aj čestné vyhlásenie, ktoré je potrebné podpísať pri odovzdaní dieťaťa do MŠ. (stiahnutie vyhlásenia prebehne po jeho kliknutí)

Čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti

Školská spôsobilosť

Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt skolská sposobilost
Vážení rodičia 5-6 ročných detí, 
z dôvodu pretrvávajúcej epidemiologickej situácie Vám pred blížiacim sa nástupom Vašich detí na povinnú školskú dochádzku  v školskom roku 2021/2022 ponúkame možnosť získať informácie a objasniť niektoré otázky k téme školskej spôsobilosti u kontaktného psychológa našej MŠ aj prostredníctvom prezentácie O školskej zrelosti.
Pre konkrétnejšie informácie kliknite na odkazy nižšie: