Podmienky prijatia detí v školskom r. 2021/2022

Vážení rodičia

          V súlade s § 59 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní  a o zmene a doplnení niektorých zákonov je podávanie  písomných  žiadostí  o prijatie dieťaťa na predprimárne  vzdelávanie

do MŠ Jenisejská 24 Košice

na školský rok 2021/2022 stanovené na termín

od 03. 05. 2021 do 05. 05. 2021

Podmienky  prijatia  na predprimárne vzdelávanie  na školský  rok 2021/2022:

a/       deti spravidla od troch do šiestich rokov veku

b/   prednostne deti, pre ktoré je plnenie predprimárneho vzdelávania    povinné  a to deti, ktoré do 31. augusta 2021 dovŕšia 5 rokov veku, tieto deti budú uprednostnené v MŠ podľa miesta trvalého bydliska 

c/       deti    po   dovŕšení    2-och  rokov   veku    v  súlade    so zabezpečenými materiálnymi  a personálnymi  podmienkami  školy

d/ deti, ktoré dovŕšia 6-ty rok veku a nedosiahli školskú spôsobilosť  (na základe písomného súhlasu príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, všeobecného lekára pre deti a dorast s informovaným súhlasom zákonného zástupcu (podľa miesta trvalého bydliska)

e/ ak dieťa nedovŕši piaty rok veku do 31. augusta môže byť výnimočne prijaté na povinné predprimárne vzdelávanie v MŠ ak zákonný zástupca o to požiada a  k žiadosti predloží súhlasné vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie a súhlasné  vyjadrenie  všeobecného  lekára  pre  deti  a dorast.

f/ pre deti, pre ktoré je predprimárne  vzdelávanie  povinné,  budú zriaďovateľom  MŠ – Mestom  Košice  určené spádové materské školy.

Na  účely prijímania detí do MŠ je vyhotovený formulár, do ktorého sa požadujú informácie  v  rozsahu  §  11  ods.   6   zákona   č.  245/2008   Z. z.   o   výchove a vzdelávaní. 

Súčasťou      žiadosti     je    potvrdenie     o     zdravotnej      spôsobilosti     od  všeobecného lekára   pre   deti   a dorast  doplnené   informáciou  o  povinnom očkovaní.     

Tento   formulár  si  môžete   stiahnuť   na  www.msjenisejska.sk v sekcii dokumenty,  alebo  Vám bude poskytnutý  v deň zápisu dieťaťa, t.j.  od 03.05.2021 v kancelárii riaditeľky MŠ. 

Akceptované   budú   žiadosti   podané:

  • poštou    na   adresu materskej školy
  • e-mailom   na adresu jenisejskams@gmail.com
  • aj osobne  v  kancelárii  riaditeľky

Rozhodnutia  o  prijatí/neprijatí  dieťaťa  na   predprimárne   vzdelávanie  budú vydané  do 15.  júna  2021.

Margita Jančišinová

        riaditeľka