Usmernenie k prevádzke MŠ

Jedným z opatrení vlády SR je aj opatrenie na obmedzenie mobility minimalizáciou prezenčného výkonu práce s cieľom zastaviť nárast hospitalizácií a spomaliť šírenie infekcie koronavírusu.

Na základe toho je s  účinnosťou od 08.03.2021 do odvolania v materských školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Košice zabezpečené prezenčné vyučovanie pre deti zamestnancov s nevyhnutným  prezenčným výkonom práce. 

Zákonní zástupcovia, ktorí nemajú možnosť vykonávať prácu z domu a od 08.03.2021 majú záujem o návrat dieťaťa do materskej školy, sú povinní pri príchode do materskej školy  predložiť:

Čestné vyhlásenie o  bezinfekčnosti, súčasťou ktorého je vyhlásenie o negatívnom výsledku testu na ochorenie COVID-19 nie staršieho ako 7 dní alebo doklad o výnimke z testovania ako aj prehlásenie, že zákonní zástupcovia nemajú možnosť vykonávať prácu z domu. 

(Akceptované bude čestné prehlásenie, nie je potrebné potvrdenie od zamestnávateľa).

Za účelom overenia, že sa na osobu nevzťahuje zákaz vstupu do vnútorných alebo vonkajších priestorov MŠ podľa Vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva č. 47/2021, je zamestnanec MŠ oprávnený požadovať od osoby vstupujúcej do priestorov materskej školy predloženie príslušného dokladu k nahliadnutiu –

(ide o  predloženie dokladu o platnom negatívnom teste).

V prílohe prikladáme dokument ČESTNÉHO VYHLÁSENIA k možnému vytlačeniu a vyplneniu. Tlačivá si nájdete aj pri vstupe do budovy MŠ.

Ďakujeme Vám za pochopenie a tešíme sa na Vaše deti.

Príloha: