Dôležité informácie k začiatku školského roka 2020/2021

Vážení rodičia, 

prajeme Vám i  Vašim deťom bezproblémové zvládnutie prvých i ďalších  dní nového školského roka a želáme všetkým hlavne pevné zdravie  a  dostatok  trpezlivosti. Zároveň Vám poskytujeme  –

Dôležité informácie k začiatku školského roka 2020/2021

 • Prevádzka MŠ bude prebiehať v súlade s Manuálom MŠVVaŠ SR, v ktorom sú rešpektované rozhodnutia Úradu verejného zdravotníctva SR.
 • Manuál je koncipovaný ako systém odporúčaní v troch úrovniach – zelená, oranžová, červená fáza s rešpektovaním princípu R.O.R. – rúško – odstup – ruky.

Zákonný zástupca 

 • Zodpovedá za dodržiavanie hygienicko – epidemiologických opatrení pri privádzaní dieťaťa do materskej školy, počas pobytu v šatňovom priestore materskej školy a pri odvádzaní dieťaťa z materskej školy – nosenie rúšok, dodržiavanie odstupov, dezinfekcia rúk.
 • Odovzdáva dieťa výhradne učiteľke  materskej školy. 
 • Predkladá pri prvom nástupe dieťaťa do materskej školy čestné prehlásenie a po každom prerušení dochádzky dieťaťa do materskej školy v trvaní viac ako tri dni predkladá písomné vyhlásenie o tom, že dieťa neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie (tlačivá získa pri príchode od učiteľky).
 • Rešpektuje pravidlá nenosenia hračiek a iného materiálu alebo pomôcok z domáceho prostredia do materskej školy.
 • V prípade, že u dieťaťa je podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID-19, bezodkladne o tejto situácii informuje príslušného vyučujúceho a riaditeľa školy. Povinnosťou zákonného zástupcu je aj bezodkladne nahlásenie karantény, ak bola dieťaťu nariadená. Za týchto podmienok  je dieťa zo školy vylúčené. 

Organizácia  a  obsah  predprimárneho  vzdelávania 

 • V závislosti od poveternostných podmienok sa prevažná väčšina aktivít s deťmi organizuje v exteriéri, či už v areáli materskej školy, alebo mimo neho, podľa podmienok materskej školy. 
 • Pri pobyte v interiéri a v exteriéri materskej školy deti nemusia nosiť rúška. 
 • Vytvorená trieda sa nebude meniť, aj keď počet detí klesne, triedy sa nebudú medzi sebou premiešavať. 
 • Pri príchode do materskej školy sa sprevádzajúce osoby a deti riadia aktuálnymi opatreniami ÚVZ SR a pokynmi RÚVZ. 
 • Celkový čas zdržiavania sa osôb sprevádzajúcich deti do materskej školy vo vonkajších a vnútorných priestoroch materskej školy je potrebné obmedziť na nevyhnutné minimum. 
 • Dieťa môže sprevádzať vždy len jeden zákonný zástupca. 
 • Sprevádzajúca osoba sa v interiérových priestoroch materskej školy pohybuje vždy v rúšku, a to hlavne za účelom odovzdania a vyzdvihnutia dieťaťa. 
 • Dieťa sa odovzdáva pri vstupe do triedy, sprevádzajúca osoba do priestorov triedy a umyvárne nevstupuje.
 • Materská  škola  zabezpečí:

dezinfekciu rúk všetkých osôb pri vstupe do budovy umiestneným dezinfekčným prostriedkom

–  zabezpečí vykonávanie ranného zdravotného filtra –  meranie telesnej teploty všetkým deťom 

 v prípade podozrenia na akútne ochorenie (nielen na COVID-19), dieťa nepreberie

 • Sprevádzajúca osoba zabezpečí umiestnenie rezervného rúška svojho dieťaťa do jeho skrinky.
 • Stravovanie je zabezpečené v priestoroch tried obvyklým spôsobom.
 • Výmena posteľnej bielizne sa bude uskutočňovať 1x do týždňa obvyklým spôsobom. 

Pri  podozrení  na  ochorenie  COVID – 19 

 • Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom COVID-19 (zvýšená telesná teplota, kašeľ, zvracanie, kožná vyrážka, hnačky, náhla strata chuti a čuchu, iný príznak akútnej infekcie dýchacích ciest), ako aj inej infekčnej choroby nesmie vstúpiť do priestorov materskej školy. 
 • Ak dieťa v priebehu dňa vykazuje niektorý z možných príznakov COVID-19, dieťaťu bude bezodkladne nasadené  rúško, je nutné izolovať ho od ostatných detí a kontaktovať zákonných zástupcov, ktorí sú povinní  ho bezodkladne vyzdvihnúť.