Plánované opatrenia a rozhodnutia relevantných úradov účinné od 15. júna 2020

 • Prevádzka materskej školy bude zabezpečená tak, aby zákonní zástupcovia dieťaťa mohli dieťa odovzdať do materskej školy pred začiatkom svojej pracovnej doby a prebrať dieťa z materskej školy po jej skončení.
 • Dĺžke prevádzky materskej školy od 15.6.2020  je stanovená na maximálne 10 hodín.
 • Začiatok  prevádzky  od  6.30 hod.  
 • Koniec   prevádzky  o 16.30 hod.
 • Dochádzka do materskej školy je  umožnená  len deťom z rodín, ktoré nie sú v karanténe. 
 • Naďalej bude  vykonávané v rámci zdravotného  filtra preventívne meranie teploty detí bezdotykovým teplomerom pri vstupe  do triedy. 
 • ZZ zodpovedá za dodržiavanie hygienicko – epidemiologických opatrení – 

(nosenie rúšok, dodržiavanie odstupov, dezinfekcia rúk):

 • pri privádzaní dieťaťa do materskej školy 
 • počas pobytu v šatňovom/vstupnom priestore materskej 
 • pri odvádzaní dieťaťa z materskej školy 
 • ZZ predkladá pri prvom nástupe dieťaťa do materskej školy, alebo po každom prerušení dochádzky v trvaní viac ako tri dni písomné vyhlásenie o tom, že dieťa neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie  – podpíše učiteľke pri príchode.
 • ZZ rešpektuje pravidlá nenosenia hračiek a iného materiálu alebo pomôcok z domáceho prostredia do materskej školy.
 • V prípade, že u dieťaťa je podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID-19, ZZ bezodkladne o tejto situácii informuje učiteľku a riaditeľku školy. Povinnosťou zákonného zástupcu je aj bezodkladne nahlásenie karantény. 
 • V závislosti od poveternostných podmienok sa prevažná väčšina aktivít s deťmi a pre deti organizuje v exteriéri, či už v areáli materskej školy alebo mimo neho,  podľa podmienok materskej školy. 
 • Materská škola sa ale v rámci možností bude ďalej zameriavať na rozvíjanie a upevňovanie kľúčových kompetencií detí potrebných pre úspešné zvládnutie vzdelávania. 
 • Celkový čas zdržiavania sa osôb sprevádzajúcich deti do materskej školy vo vonkajších a vnútorných priestoroch materskej školy minimalizovať na nevyhnutné minimum –  cca 10.00 minút.
 • Sprevádzajúca osoba sa v priestoroch materskej školy pohybuje vždy v rúšku. 
 • Všetky  osoby si  pri vstupe do budovy dezinfikujú ruky.
 • Materská škola v prípade podozrenia na ochorenie (nielen na COVID-19) dieťa nepreberie. 
 • Sprevádzajúca osoba zabezpečí umiestnenie rezervného rúška svojho dieťaťa do jeho skrinky.
 • Dieťa si umyje ruky bežným spôsobom pod dohľadom zamestnanca materskej školy.
 • Výmena posteľnej bielizne sa bude uskutočňovať  1x do týždňa bežným spôsobom. Uteráky  sa menia 2x v týždni.
 • Ak dieťa v priebehu dňa vykazuje niektorý z možných príznakov COVID-19, je nutné umiestniť ho do samostatnej miestnosti a kontaktovať zákonných zástupcov, ktorí ho bezodkladne vyzdvihnú. O podozrení na nákazu COVID-19 materská škola informuje príslušný RÚVZ tak, ako je to v prípade iných infekčných ochorení.

Ďakujeme za pochopenie.