Prijímanie detí

Vážení rodičia

V súlade s § 3 ods. 2 vyhlášky MŠ SR č. 306/2008 Z. z. o materskej škole v znení vyhlášky MŠ SR č.  308/2009 Z.z. je  podávanie  písomných  žiadostí  o prijatie dieťaťa na predprimárne  vzdelávanie  do MŠ Jenisejská 24 Košice na školský rok 2020/2021 stanovené na termín 

od  04.05.2020  do  06.05.2020

v  čase    od 8.00 –  16.00 hod. –  pondelok    –         04.05.2020

                od 8.00 –  14.00 hod. –  utorok        –          05.05.2020

                od 8.00 –  14.00 hod. –  streda         –          06.05.2020

 jednou  z uvedených foriem:

písomne do vyznačenej schránky pri vstupe do budovy MŠ Jenisejská 24, Košice
– písomne poštou na adresu MŠ Jenisejská 24, 040 12 Košice
– elektronicky na email 
jenisejskams@gmail.com

Podmienky prijatia na predprimárne vzdelávanie na školský rok 2020/2021:

  • a/    dieťa, ktoré dovŕšilo 5-ty rok veku
  • b/    dieťa, ktoré dovŕšilo 6-ty rok  veku a ktorému bol  odložený začiatok plnenia povinnej školskej dochádzky
  • c/     dieťa s dodatočne odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej   dochádzky
  • d/    dieťa  spravidla od troch  do šiestich rokov veku 
  • e/    deti po dovŕšení 2-och rokov veku v súlade so zabezpečenými materiálnymi  a personálnymi podmienkami školy

Na účely prijímania detí do MŠ je vyhotovený formulár, do ktorého sa požadujú informácie v rozsahu § 11 ods. 7 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní. Tento formulár si môžete stiahnuť   na  http://www.msjenisejska.sk

O vydaní rozhodnutia o prijatí/neprijatí dieťaťa na predprimárne vzdelávanie Vás budeme informovať písomne poštou  do 30. júna 2020.

Margita Jančišinová

                  riaditeľka