Karnevalová slávnosť

Dňa 12.02.2020 sme sa spoločne s našimi deťmi zabávali na karnevalovej slávnosti. Do našej MŠ zavítali nie len princezné či princovia, ale aj draci, bojovníci, policajti, roboti, víly a ešte mnoho iných pestrofarebných masiek. O zábavu sa postaral Ujo Ľubo, a tak sme obdobie fašiangových slávností prežili skutočne veľkolepo. Našu radosť si môžete pozrieť v priloženej fotogalérii.

Prijímanie detí

Vážení rodičia

          V súlade s § 3 ods. 2 vyhlášky MŠ SR č. 306/2008 Z. z. o materskej škole v znení vyhlášky MŠ SR č.  308/2009 Z. z.  je  podávanie  písomných  žiadostí  o prijatie dieťaťa na predprimárne  vzdelávanie

 do MŠ Jenisejská 24 Košice

na školský rok 2020/2021 stanovené na termín

od  04.05.2020 do 06.05.2020

    v  čase    od 8.00 – 16.00 hod. –  pondelok   –     04.05.2020

                  od 8.00 – 14.00 hod.  – utorok  –          05.05.2020

                 od 8.00 –  14.00 hod.  –  streda   –         06.05.2020

v kancelárii riaditeľky materskej školy

Podmienky prijatia na predprimárne vzdelávanie na školský rok 2020/2021:

  a/       dieťa, ktoré dovŕšilo 5-ty rok veku

  b/       dieťa, ktoré dovŕšilo 6-ty rok  veku a ktorému bol  odložený  

             začiatok plnenia povinnej školskej dochádzky

   c/       dieťa s dodatočne odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej   

             dochádzky

  d/       dieťa  spravidla od troch  do šiestich rokov veku 

  e/        deti po dovŕšení 2-och rokov veku v súlade so zabezpečenými

             materiálnymi  a personálnymi podmienkami školy

Na účely prijímania detí do MŠ je vyhotovený formulár, do ktorého sa požadujú informácie v rozsahu § 11 ods. 7 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní.

Tento formulár si môžete stiahnuť na  www.msjenisejska.sk,  alebo Vám bude poskytnutý v deň zápisu dieťaťa, t.j.  od 04.05.2020 v kancelárii riaditeľky MŠ.

Žiadosť o prijatie dieťaťa do MŠ je potrebné podať osobne v kancelárii riaditeľky. K žiadosti prosíme predložiť aj rodný list dieťaťa.

O vydaní rozhodnutia o prijatí/neprijatí dieťaťa na predprimárne vzdelávanie Vás budeme informovať do konca júna 2020.

Margita Jančišinová

riaditeľka