Oznámenie o prijatí do MŠ

 

Oznámenie pre rodičov novoprijatých detí

Na základe zákona č. 596/2003 o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a zákona č. 245/2008 o výchove a vzdelávaní budú rozhodnutia o prijatí Vášho dieťaťa do MŠ Jenisejská 24 vydávané od 07.06.2017 v kancelárii riaditeľky školy  v čase od 10.00 hodiny.

Pri preberaní rozhodnutia sa preukážte občianskym preukazom.