DOMOV

OSPRAVEDLNENIE NEPRÍTOMNOSTI DIEŤATA MŠ

Upozorňujeme zákonných zástupcov detí, ktoré majú povinné predprimárne vzdelávanie (t. j. 5 – 6 ročné detí), že pri neprítomnosti dieťaťa v MŠ sú povinní predložiť ospravedlnenie.

Tlačivo si môžete stiahnuť tu:  Tlačivo – Ospravedlnenie neprítomnosti dieťaťa

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu dňa 18. októbra 2021 predlžuje lehotu ospravedlnenia neprítomnosti dieťaťa, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné,

z 3 po sebe nasledujúcich pracovných dní na 7 po sebe nasledujúcich pracovných dní.

Potvrdenie od lekára z dôvodu neprítomnosti dieťaťa, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné, sa bude vyžadovať, ak neprítomnosť dieťaťa z dôvodu ochorenia tvrdá dlhšie ako 7 dní. 

 

KOSIT - sa - Made with PosterMyWall

 

VYHLÁSENIE O BEZPRÍZNAKOVOSTI

A VYHLÁSENIE O BEZINFEKČNOSTI  

Upozorňujeme zákonných zástupcov detí, že pri vstupe do triedy je nutné mať vypísané a zákonným zástupcom podpísané:

tlačivo o bezpríznakovosti a tlačivo o bezinfekčnosti. 

           Zároveň zdôrazňujeme, že dátum vyhlásenia o bezpríznakovosti nesmie byť starší ako jeden deň a predkladá sa po neprítomnosti dlhšej ako 3 dní.

Zákonný zástupca predkladá aj vyhlásenie o bezinfekčnosti pred prvým vstupom do MŠ a po neprítomnosti dlhšej ako 5 dní, kde dátum nesmie byť starší ako jeden deň.

V záujme urýchlenia procesu preberania detí dňa 2. septembra 2021 ponúkame možnosť vypísať si tlačivá doma. Stiahnuť si ich môžete tu:

Písomné vyhlásenie o bezinfekčnosti

Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti

Covid - 19 - Made with PosterMyWall (2)

Vážení rodičia,

Ministerstvo školstva za účelom udržať bezpečné prostredie v školách a školských zariadeniach zostavilo manuál ŠKOLSKÝ SEMAFOR v školskom roku 2021/2022: Manuál školský semafor pre školy

OZNAM pre osoby vstupujúce do objektu školy a školského zariadenia: Príloha 3 

Úrad verejného zdravotníctva SR nariaďuje OPATRENIA pri ohrození verejného zdravia: 

Vyhláška 237 – povinnosť prekrytia horných dýchacích ciest

Vyhláška 238 – povinnosť poskytovateľa zdravotnej starostlivosti

Vyhláška 241 – obmedzenia hromadných podujatí

Vyhláška 240 – obmedzenie prevádzok

Vyhláška 239 – karanténa a izolácia osôb

 

Poskytovanie dotácií na stravu v novom školskom roku 2021/2022

Vážení rodičia,

Vzhľadom na právne úpravy zákona o dotáciách účinné od 01.08.2021 sa v súvislosti s poskytnutím dotácie na stravu na obdobie od 01.09.2021 do 31.12.2021 upravujú povinnosti a podklady, o ktorých si Vás týmto dovoľujeme informovať.

Celé znenie , ako aj výklad tohto zákona si môžete preštudovať na tejto web.stráne: https://www.upsvr.gov.sk/socialne-veci-a-rodina/dotacie-pre-deti/poskytovanie-dotacii-na-stravu-v-novom-skolskom-roku-2021-2022.html?page_id=1102173 

Rodičia, ktorých sa táto úprava týka, predložia pri nástupe dieťaťa do MŠ vyplne čestné vyhlásenie: čestné-vyhlásenie-do-2021

INFORMÁCIE K NÁSTUPU DO MŠ

Copy of School Admissions open back to school - Made with PosterMyWall

DOTÁCIA NA STRAVU

Vážení rodičia, 

zverejňujeme Vám informáciu o oprávnení dotácie na stravu: 

Z dôvodu nadobudnutia účinnosti zmien v poskytovaní dotácií na stravu 544/2010 Z. z. o dotáciách od 1.8. 2021, žiadame o informovanie rodičov o ukončení plošného poskytovania dotácií na stravu v ZŠ a poslednom ročníku MŠ.

Oprávnené deti, ktorým bude poskytovaná dotácia  na stravu v sume 1,30 eur za deň, v ktorom sa zúčastnilo výchovno-vzdelávacej činností a odobralo stravu sú:

  1. Dieťa, ktoré navštevuje MŠ alebo ZŠ a rodina je v PHN (=pomoc v hmotnej núdzi) alebo ich príjem je najviac vo výške ŽM (=životné minimum). V týchto prípadoch sa rodič preukáže Potvrdením z ÚPSVaR. Za vyučovanie ZŠ sa považuje aj individuálne vzdelávanie, kt. sa uskutočňuje bez pravidelnej účasti na vzdelávaní v ZŠ.
  2. Každé dieťa, ktoré navštevuje MŠ alebo ZŠ, kde je najmenej 50% detí v HN
  3. Doplnené o novú skupinu detí (ktoré už dovršili 6 rokov a ešte nedovršili 15), ktorým nemôže vzniknúť nárok na daňový bonus (nárok si neuplatnili, alebo nemohli uplatniť a nemajú nárok ani na PHN a ŽM), ktoré navštevujú posledný ročník MŠ  alebo ZŠ a žije v domácností, v ktorej si ani jeden člen domácnosti tento nárok neuplatnil (rodič resp. zákonný zástupca sa preukazuje čestným vyhlásením, že ani jeden člen si daňový nárok neuplatnil).

Žiadame štatutárov upozorniť rodičov na informáciu, že ak by si v čase poskytovania dotácie na stravu uplatnil daňový bonus, je povinný o skutočnosti bezokladne informovať vedúcu školskej jedálne s tým , že si musí byť vedomý právnych dôsledkov nepravdivého vyhlásenia ( trestný čin podvodu podľa § 221 z.č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov) a povinnosť vrátiť všetky finančné prostriedky poskytnuté na toto dieťa  ako dotáciu na stravu.

Vzor čestného prehlásenia: čestné vyhlásenie do 2021

Zároveň upozorňujeme, aby rodičia deti z rodín v ŽM predložili Formulár na posúdenie príjmu vrátane podkladov (napr. doklad o prijme) na ÚPSVaR – Popradská 74, najneskôr do 10.8.2021.

 

 

VYDÁVANIE ROZHODNUTÍ O PRIJATÍ/NEPRIJATÍ DIEŤAŤA DO MŠ

Oznamujeme rodičom a zákonným zástupcom, ktorí požiadali o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie v Materskej škole Jenisejská 24 Košice v školskom roku 2021/2022,  že ROZHODNUTIA o prijatí/neprijatí dieťaťa si môžu prevziať osobne v kancelárii riaditeľky MŠ
 
v utorok 8. júna 2021 od 10.00  do 16.00 hodiny
a následne v priebehu týždňa od 10.00 – 14.00 hodiny.
 
Rozhodnutie sa vydáva obidvom rodičom.
K prevzatiu je potrebný doklad preukázania totožnosti – (občiansky preukaz).
 
Pri vstupe do priestorov MŠ prosíme
o dodržiavanie hygienicko- epidemiologických opatrení.
 

 

ROZHODNUTIE ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR

10551_pravidla-cerveny

 

PRIJÍMANIE DETÍ V ŠKOLSKOM ROKU 2021/2022 – ZMENA

Vážení rodičia

Prijímanie detí na predprimárne vzdelávanie do MŠ Jenisejská 24 Košice

na školský rok 2021/2022 sa koná

od  03.05.2021 do 05.05.2021

V záujme úspešného a bezproblémového priebehu prijímania detí do MŠ na školský rok 2021/2022 Vás žiadame, aby ste pri podávaní žiadostí o prijatie dieťaťa do MŠ dodržiavali hygienicko-epidemiologické opatrenia:

  •  žiadosti odovzdať pri vstupe do budovy MŠ
  •  v prípade nutného vstupu do priestorov MŠ je potrebné použiť dezinfekciu a respirátor
  •  dodržiavať potrebný odstup 
  •  žiadosti podávať v stanovenom čase:

    od 8.00 – 16.00 hod. –   pondelok   – 03.05.2021

    od 8.00 – 14.00 hod. –   utorok       – 04.05.2021

    od 8.00 – 14.00 hod. –  streda         – 05.05.2021

Spádové ulice pre deti, ktorých dochádzka do MŠ Jenisejská 24, Košice bude povinná sú uvedené v tabuľke:

Screenshot_1

Podmienky prijatia detí v školskom r. 2021/2022

 

! ZMENY PLATIEB ŠKOLNÉHO !

 

Detské mestečko

 

Najnovšie príspevky

⇒    Informácie o prevádzke materských škôl

⇒    Školská spôsobilosť – informácie pre rodičov 5 – 6 ročných detí

⇒    Informačná povinnosť

 

nepojmenovany-6