Home

DOTÁCIA NA STRAVU

Vážení rodičia, 

zverejňujeme Vám informáciu o oprávnení dotácie na stravu: 

Z dôvodu nadobudnutia účinnosti zmien v poskytovaní dotácií na stravu 544/2010 Z. z. o dotáciách od 1.8. 2021, žiadame o informovanie rodičov o ukončení plošného poskytovania dotácií na stravu v ZŠ a poslednom ročníku MŠ.

Oprávnené deti, ktorým bude poskytovaná dotácia  na stravu v sume 1,30 eur za deň, v ktorom sa zúčastnilo výchovno-vzdelávacej činností a odobralo stravu sú:

  1. Dieťa, ktoré navštevuje MŠ alebo ZŠ a rodina je v PHN (=pomoc v hmotnej núdzi) alebo ich príjem je najviac vo výške ŽM (=životné minimum). V týchto prípadoch sa rodič preukáže Potvrdením z ÚPSVaR. Za vyučovanie ZŠ sa považuje aj individuálne vzdelávanie, kt. sa uskutočňuje bez pravidelnej účasti na vzdelávaní v ZŠ.
  2. Každé dieťa, ktoré navštevuje MŠ alebo ZŠ, kde je najmenej 50% detí v HN
  3. Doplnené o novú skupinu detí (ktoré už dovršili 6 rokov a ešte nedovršili 15), ktorým nemôže vzniknúť nárok na daňový bonus (nárok si neuplatnili, alebo nemohli uplatniť a nemajú nárok ani na PHN a ŽM), ktoré navštevujú posledný ročník MŠ  alebo ZŠ a žije v domácností, v ktorej si ani jeden člen domácnosti tento nárok neuplatnil (rodič resp. zákonný zástupca sa preukazuje čestným vyhlásením, že ani jeden člen si daňový nárok neuplatnil).

Žiadame štatutárov upozorniť rodičov na informáciu, že ak by si v čase poskytovania dotácie na stravu uplatnil daňový bonus, je povinný o skutočnosti bezokladne informovať vedúcu školskej jedálne s tým , že si musí byť vedomý právnych dôsledkov nepravdivého vyhlásenia ( trestný čin podvodu podľa § 221 z.č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov) a povinnosť vrátiť všetky finančné prostriedky poskytnuté na toto dieťa  ako dotáciu na stravu.

Vzor čestného prehlásenia: čestné vyhlásenie do 2021

Zároveň upozorňujeme, aby rodičia deti z rodín v ŽM predložili Formulár na posúdenie príjmu vrátane podkladov (napr. doklad o prijme) na ÚPSVaR – Popradská 74, najneskôr do 10.8.2021.

 

VYDÁVANIE ROZHODNUTÍ O PRIJATÍ/NEPRIJATÍ DIEŤAŤA DO MŠ

Oznamujeme rodičom a zákonným zástupcom, ktorí požiadali o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie v Materskej škole Jenisejská 24 Košice v školskom roku 2021/2022,  že ROZHODNUTIA o prijatí/neprijatí dieťaťa si môžu prevziať osobne v kancelárii riaditeľky MŠ
 
v utorok 8. júna 2021 od 10.00  do 16.00 hodiny
a následne v priebehu týždňa od 10.00 – 14.00 hodiny.
 
Rozhodnutie sa vydáva obidvom rodičom.
K prevzatiu je potrebný doklad preukázania totožnosti – (občiansky preukaz).
 
Pri vstupe do priestorov MŠ prosíme
o dodržiavanie hygienicko- epidemiologických opatrení.
 
 

copy-of-happychildrensday-made-with-postermywall

Deti sú ..
  .. čisté aj keď sú od blata,
  .. zlaté aj keď nie sú zo zlata,
  .. dobré aj keď je to s nimi fuška,
  .. krásne aj keď im odstávajú ušká,
  .. úprimné aj keď občas klamú,
  .. zábavné aj keď rozzúria mamu,
  .. krehké aj s jazvou na brade,
  .. najvzácnejšie aj keď sú všade …

Pri príležitosti Medzinárodného dňa detí pripravujeme pre všetky deti našej škôlky

1. júna 2021

zábavné  dopoludnie.

Napriek situácií spojenej s COVID – 19 si spoločne zaspievame pesničky, zarecitujeme básničky a zasúťažíme si.

Deti čaká milé prekvapenie.

Prajeme všetkým detičkám našej materskej školy krásnu 

oslavu sviatku.

 

ROZHODNUTIE ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR

10551_pravidla-cerveny

 

PRIJÍMANIE DETÍ V ŠKOLSKOM ROKU 2021/2022 – ZMENA

Vážení rodičia

Prijímanie detí na predprimárne vzdelávanie do MŠ Jenisejská 24 Košice

na školský rok 2021/2022 sa koná

od  03.05.2021 do 05.05.2021

V záujme úspešného a bezproblémového priebehu prijímania detí do MŠ na školský rok 2021/2022 Vás žiadame, aby ste pri podávaní žiadostí o prijatie dieťaťa do MŠ dodržiavali hygienicko-epidemiologické opatrenia:

  •  žiadosti odovzdať pri vstupe do budovy MŠ
  •  v prípade nutného vstupu do priestorov MŠ je potrebné použiť dezinfekciu a respirátor
  •  dodržiavať potrebný odstup 
  •  žiadosti podávať v stanovenom čase:

    od 8.00 – 16.00 hod. –   pondelok   – 03.05.2021

    od 8.00 – 14.00 hod. –   utorok       – 04.05.2021

    od 8.00 – 14.00 hod. –  streda         – 05.05.2021

Spádové ulice pre deti, ktorých dochádzka do MŠ Jenisejská 24, Košice bude povinná sú uvedené v tabuľke:

Screenshot_1

Podmienky prijatia detí v školskom r. 2021/2022

 

! ZMENY PLATIEB ŠKOLNÉHO !

 

PREVÁDZKA MŠ OD 12.04.2021

oznámenie-nové

Detské mestečko

* POUKÁZANIE 2% DANE ZA ROK 2020 *

 

Najnovšie príspevky

⇒    Určenie spádovosti MŠ

⇒    Informácie o prevádzke materských škôl

⇒    Školská spôsobilosť – informácie pre rodičov 5 – 6 ročných detí

⇒    Informačná povinnosť

⇒    Vstup osôb do MŠ

 

nepojmenovany-6