Home

Materská škola má na základe rozhodnutia RÚVZ nariadenú povinnú karanténu v dňoch od 10.11.2020 (utorok)  – 15.11.2020 (nedeľa)

♦OZNAM

Vážení rodičia,

 materské školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Košice

budú aj budúci týždeň 25.1. – 29.1.2021 v prevádzke v rovnakom režime

ako doteraz –  pre deti rodičov z kritickej infraštruktúry a deti rodičov,

ktorým povaha práce neumožňuje ju vykonávať z domu. 

Prosíme Vás o nahlásenie svojho dieťaťa, ak máte záujem,

aby navštevovalo materskú školu v uvedenom týždni

na tel. č. 0907900115,

alebo e-mailovej adrese jenisejskams@gmail.com

Pre detí, ktoré navštevujú MŠ Jenisejská 

je naďalej dočasne náhradnou MŠ – Azovská

Všetky potrebné informácie platia ako doteraz.

Vážení rodičia, 

v novom roku 2021 Vám želáme hlavne zdravie, pokoj, trpezlivosť a nádej, že sa situácia v našich pracovných i osobných životoch obráti k lepšiemu. 

Hneď po vianočnom období Vám predkladáme nie najprijateľnejšie informácie súvisiace s ďalšou prevádzkou Materskej školy na Jenisejskej ulici v Košiciach.

Na základe rozhodnutia ministra školstva č. 2021/9418:1-A1810 zo dňa 5.1.2021 sa s účinnosťou od 11.1.2021 mimoriadne prerušuje školské vyučovanie okrem materských škôl a to:   

  • pre detí zákonných zástupcov pracujúcich v kritickej infraštruktúre 
  • a pre deti zákonných zástupcov, ktorým povaha práce neumožňuje prácu vykonávať z domácnosti
  • konkrétne sme oslovili všetkých rodičov, ktorých detí navštevujú našu MŠ,  aby sme zosumarizovali Vaše potreby v súlade s vyššie uvedeným a umožnili Vám umiestniť dieťa v MŠ od 11.1.2021
  • keďže v MŠ Jenisejská ešte pokračujú ukončovacie rekonštrukčné práce v školskej jedálni,  nie je v nej možné zabezpečiť plnohodnotnú prevádzku. 
  • tým, ktorí to nevyhnutne potrebujú a osobne prejavili záujem v súlade so stanovenými podmienkami, ponúkametýždni od 11.1.2021  do 15.1.2021 náhradnú materskú školu 
  • náhradnou MŠ na toto obdobie bude MŠ Azovská 1, do ktorej je potrebné doniesť pri nástupe dieťaťa prezuvky, posteľnú bielizeň, pyžamo, náhradné rúško a náhradné oblečenie
  • pri vstupe do MŠ Azovská používajte vedľajší vchod, určený vedením MŠ, aby sa zabezpečila žiaduca skupinová izolácia (deti budú umiestnené v jednej samostatnej triede)
  • zároveň Vás prosíme,  rešpektujte pokyny platné v danej MŠ, Vašou povinnosťou je pri nástupe deklarovať zdravotný stav dieťaťa čestným vyhlásením
  • ďakujeme za pochopenie a  do nasledujúcich dní Vám prajeme pevné zdravie
  • informácie k prevádzke materskej školy budú priebežne aktualizované v súlade s usmerneniami MŠVVaŠ  a zriaďovateľa MŠ – Mesta Košice.

            

Margita Jančišinová

         riaditeľka

VIANOCE V MŠ

Dôležitý oznam

Na základe rozhodnutia Regionálneho úradu verejného

zdravotníctva v Košiciach je v čase
od 16.12.2020 do 24.12.2020

deťom v triede č. 3

nariadená povinná karanténa.

Prevádzka v  tejto triede je od 16.12.2020

prerušená.

obrázok

Želáme Vám krásne Vianoce.

Nech sú šťastné a veselé,

nech Tichá noc stíši Vaše starosti

a pozve k sviatočnému stolu

radosť a pokoj.

Nech Vám nový rok 2021 prinesie

čo najviac úspešných dní

prežitých v láske a zdraví.

  

S úctou          Margita Jančišinová

a kolektív zamestnancov  MŠ Jenisejská

OPATRENIA pre rodičov (kliknite pre zobrazenie)

Vážení rodičia!

Platba príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov
v MŠ ( školné 15.- €) – sa za deti

rok pred vstupom
do ZŠ neplatí.
Za deti sa uhrádza príspevok Združenia rodičov
školy schválený Plenárnou schôdzou 7.-€ a poplatok
za stravu.

Prevádzka MŠ

od 02.09.2020

je

od 6.30 hod. – 16.30 hod.

Aktuálny účet ZRŠ: SK95 0900 0000 0004 4535 9243

Najnovšie príspevky   🙂

⇒    Nové aktivity na doma 🙂

⇒    Zostrojte si doma prírodu so zvieratkami

⇒    Hráme a učíme sa doma 🙂

♦

Vážení rodičia a priatelia MŠ Jenisejská oznamujeme Vám, že naša emailová adresa bola zmenená na: jenisejskams@gmail.com 
Prosíme Vás, aby ste v prípade potreby využívali iba NOVÚ emailovú adresuĎakujeme.

nepojmenovany-6