Home

Pri príležitosti DŇA materských škôl nám deti z triedy číslo 3 pripravili takýto krásny odkaz. Veríme, že nám všetkým prinesie nie len farebnú jeseň ale najmä veľa radosti a zdravia v tomto období.

🙂

DMŠ

Dôležitý OZNAM pre rodičov a zákonných zástupcov detí

V súlade s Vyhláškou č. 16/2020 Úradu verejného zdravotníctva SR,
ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k režimu
vstupu osôb do priestorov prevádzok Vás informujeme o nasledovnom:
V prípade negatívneho výsledku testu podľa § 1 ods. 2 písm. a) a § 2 ods. 2
písm. a) vyhlášky č. 16 Úradu verejného zdravotníctva z 30. októbra 2020 je
možné vstúpiť do vnútorných a vonkajších priestorov školy alebo školského
zariadenia až po tom, ako sa osoba preukáže potvrdením o negatívnom
výsledku testu.
Podľa § 1 ods. 3 a § 2 ods. 3 vyhlášky č. 16 je riaditeľ alebo ním poverený
zamestnanec oprávnený požadovať od osoby vstupujúcej do vnútorných alebo
vonkajších priestorov školy alebo školského zariadenia preukázanie sa
negatívnym výsledkom testu alebo potvrdenie o výnimke podľa vyhlášky č. 16.
V prípade, že sa osoba (zákonný zástupca) nevie preukázať
negatívnym výsledkom testu alebo potvrdením o výnimke, v
zmysle vyhlášky č. 16 nemôže vstúpiť do vnútorných a vonkajších
priestorov školy alebo školského zariadenia.
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR v tomto prípade odporúča,
aby zákonný zástupca neumiestňoval dieťa do materskej školy na
najbližších 10 kalendárnych dní.
Pri návrate do materskej školy po viac ako troch dňoch predkladá zákonný
zástupca vyhlásenie o bezinfekčnosti (tlačivo si vyžiada u učiteľky v triede).

Prosíme Vás, aby ste pri nástupe do MŠ od 02.11.2020 rešpektovali vyššie
uvedené.

ĎAKUJEME ZA POCHOPENIE

Vážení rodičia,

Materské školy budú počas jesenných prázdnin v prevádzke v závislosti od aktuálnych potrieb zákonných zástupcov detí  – prednostne tých, ktorí sa aktívne zúčastnia na zabezpečení plošného testovania obyvateľov.

Zriaďovateľ MŠ môže prevádzku materskej školy v čase jesenných školských prázdnin prerušiť v zmysle platnej legislatívy, ak zákonní zástupcovia neprejavia záujem o prevádzku MŠ.

V súvislosti s aktuálnym stavom a uskutočňovanými prácami v ŠJ, prosíme rodičov, ktorí sú nezamestnaní alebo sú na rodičovskej či materskej dovolenke aby si, vzhľadom na aktuálnu epidemiologickú situáciu s výskytom a šírením ochorenia COVID-19, ponechali dieťa v domácej starostlivosti a nedávali ho do MŠ.

Zákonní zástupca dieťaťa, ktoré navštevuje MŠ, predloží po celoplošnom testovaní pri prvom nástupe dieťaťa do MŠ – Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti.

Tlačivo upravené v zmysle Uznesenia vlády SR č. 678 z 22. Októbra 2020 zverejní ministerstvo školstva na svojom webovom sídle.

MŠ od zákonného zástupcu negatívny výsledok RT – PCR testu ani antigénového testu certifikovaného na území Európskej únie na ochorenie COVID-19 nevyžaduje.

Ďakujeme za ústretovosť a pochopenie.

Vážení rodičia,

na základe ROZHODNUTIA ministra školstva, vedy, výskumu a športu

č. 2020/17949:1-A1810 zo dňa 23.10.2020 budú

JESENNÉ PRÁZDNINY v MŠ

v termínoch

30.10.2020, 02.11.2020, 06.11.2020 a 09.11.2020

OPATRENIA pre rodičov (kliknite pre zobrazenie)

Milí rodičia!

Pri príležitosti DŇA MATERSKÝCH ŠKÔL sa do výtvarnej súťaže zapojilo jedno z našich detí z LIENKOVEJ TRIEDY a TRIEDA SLIMÁČIKOV.

Zverejnené práce sa nachádzajú na

http://www.facebook.com/OMEPSlovensko

kde je potrebné za výtvarné diela hlasovať prostredníctvom LIKE. Tri výtvarné diela, ktoré získajú najviac LIKE budú odmenené. Preto Vás prosíme, aby ste nám pomohli s hlasovaním.

ĎAKUJEME!

Vážení rodičia!

Platba príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov
v MŠ ( školné 15.- €) – sa za deti rok pred vstupom
do ZŠ neplatí.
Za deti sa uhrádza príspevok Združenia rodičov
školy schválený Plenárnou schôdzou 7.-€ a poplatok
za stravu.

Prevádzka MŠ

od 02.09.2020

je

od 6.30 hod. – 16.30 hod.

Aktuálny účet ZRŠ: SK95 0900 0000 0004 4535 9243

Najnovšie príspevky   🙂

⇒    Nové aktivity na doma 🙂

⇒    Zostrojte si doma prírodu so zvieratkami

⇒    Hráme a učíme sa doma 🙂

♦

Vážení rodičia a priatelia MŠ Jenisejská oznamujeme Vám, že naša emailová adresa bola zmenená na: jenisejskams@gmail.com 
Prosíme Vás, aby ste v prípade potreby využívali iba NOVÚ emailovú adresuĎakujeme.

nepojmenovany-6